info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

29 november 2016

Dinsdag Eilanden-Nieuws 29 november 2016


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Buurgemeenten werken samen aan toezicht en controle

De burgemeesters Grootenboer en Rabelink ondertekenden het convenant, onder toeziend oog van de aanwezige BOA's. Foto: Hans Villerius

BRUINISSE – "Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de leefbaarheid van de openbare ruimte, daar gaat het samengevat om." Dat zei burgemeester Gerard Rabelink van de gemeente Schouwen-Duiveland vorige week donderdagmiddag bij de ondertekening van een convenant tussen de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Beide gemeenten kwamen daarin overeen dat ze gaan samenwerken in het toezichthouden in de openbare ruimte.

Door Hans Villerius

Het convenant voorziet primair in een gedeeld belang om in elkaars grensgebied gezamenlijk op te kunnen treden, met name rond de Brouwersdam. Die vormt niet alleen in letterlijke zin een verbinding tussen het onderste Zuid-Hollandse- en het bovenste Zeeuwse eiland, maar verbindt ook waar het evenementen betreft die hier worden georganiseerd, dikwijls ook met gezamenlijke gemeentelijke inbreng. In de praktijk is het dan ondoenlijk om tijdens het uitvoeren van handhavingstaken te stoppen precies daar waar de gemeente- en in dit geval ook de provinciegrens ligt. Met de ondertekening van het handhavingsconvenant kunnen de BOA's van Goeree-Overflakkee en die van Schouwen-Duiveland voortaan ook in elkaars gebied opereren én met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld in de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Maar niet alleen dat. Ook kunnen de gemeenten over en weer elkaar bijstaan in piekmomenten of bij uitval van BOA's. Én het delen van kennis en expertise wordt als een voordeel gezien die de samenwerking op zal leveren.

Tweelingen

"Het zat er al aan te komen, dit stuk samenwerking. De vraag was niet meer óf we het gingen doen, maar wannéér", gaf burgemeester Rabelink aan voordat hij en burgemeester Ada Grootenboer van de gemeente Goeree-Overflakkee hun handtekeningen onder het convenant zetten. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst op een plek precies tussen beide gemeenten in: Restaurant Grevelingen aan de Grevelingendam. "Er bestaan zoveel overeenkomsten tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee, we zijn eigenlijk tweelingen. En er zijn maar weinig gemeenten en gebieden in Nederland die zóveel met elkaar overeenkomen", zei Rabelink.

Vervolg op pagina 3

Zaterdag VVV-Snertwandeltochten

OUDDORP - Op zaterdag 3 december worden voor de 19e keer de Ouddorpse snertwandeltochten georganiseerd. De organisatie is in handen van VVV Goeree-Overflakkee en Hotel Akershoek i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Goeree e.o.

De organisatie is ontzettend trots dat het wederom is gelukt om volledig nieuwe routes samen te stellen. Speciaal uitgezette wandelroutes voor deze dag, leiden, al naar gelang de gekozen afstand, langs de mooi gelegen Ouddorpse "spulletjes", door prachtige natuurgebieden en over het strand, maar uiteraard allemaal weer langs gezellige en verrassende "stempel-/controleposten". De routes zijn allemaal prima "uitgepijld" en ook geschikt voor "Nordic Walkers".

Starten met 25 en 35 km wandelen is mogelijk van 8.00 tot 10.00 uur (aankomst uiterlijk 15.00 en 16.00 uur!) en met 10 km van 10.00 tot 12.00 uur bij Hotel Akershoek, Boompjes 1, Ouddorp. Inschrijven voor de 25- en 35- kilometerwandeling is mogelijk op het startpunt vanaf 7.30 uur en voor de 10-kilometerwandeling vanaf 9.45 uur.

Het erwtensoep-seizoen bij Hotel Akershoek is inmiddels voor "geopend" verklaard.
Deelname kost € 4,50 p.p. en is incl. een herinnering en dus ook die goed gevulde kop erwtensoep of ook wel "Akershoek-Snert" genoemd. Wie lid is van een wandelbond, dient bij inschrijving het pasje te worden getoond. Men ontvangt dan € 0,50 korting p.p. Jonge wandelaars ontvangen gratis een "wandelkilometer-stempelboekje" van de KNBLO (op=op).

Info: VVV Goeree-Overflakkee: 0187-681789 of info@vvvgoeree-overflakkee.nl

Drijvende recreatiewoningen

GOEREE-OVERFLAKKEE – Burgemeester en wethouders staan positief ten aanzien van een principeverzoek dat is ingediend om 50 ligplaatsen in Marina Port Zélande te vervangen door 10 drijvende recreatiewoningen. De jachthaven aan de Brouwersdam in Ouddorp heeft te maken met een grote leegstand van ligplaatsen. "Zeker grotere jachten zijn in feite al drijvende recreatiewoningen. In die zin is de ruimtelijke impact gering", stelt het gemeentebestuur. De toezegging om geen nieuwe recreatieprojecten op te starten tot er een nieuwe recreatievisie is komt vooral voort uit de discussie over nieuwe bebouwing langs de kust. In dit geval gaat het om een herstructurering en kwaliteitsverbetering op een bestaand recreatiebedrijf met vrijwel geen ruimtelijke impact en een beperkte functiewijziging. Het college is daarom van mening dat dit initiatief daarom niet hoeft te wachten op de nieuwe recreatievisie die medio 2017 aan de raad wordt gepresenteerd. (Door Jaap Ruizeveld)

2 / 26

Agenda

Woensdag 30 november

OOLTGENSPLAAT – Open ochtend voor vrouwen over mensenhandel en loverboys. Vanaf 9.30 uur in Elthalto aan de Zuid Achterweg 27.
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 9.00 tot 16.30 uur.

Donderdag 1 december

DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl
DIRKSLAND – Bingo SVIK in de Victoriahal Philipshoofjesweg 57a. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 2 december

DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 10.00 uur tot 16.30 uur.
OUDDORP – Vogeltentoonstelling, van 19.00 tot 22.00 uur in de Dorpstienden. Gratis toegang.

Zaterdag 3 december

DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl
MIDDELHARNIS Repair Café Middelharnis van 10.00 tot 12.30 uur in de kringloopwinkel Goed-voor-Goed aan de Simon Stevinweg 49 industrieterrein Middelharnis.
OOLTGENSPLAAT – Boekenmarkt bij snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 9.00 tot 14.00 uur.
OUDDORP - Vogeltentoonstelling, van 14.00 tot 20.15 uur in de Dorpstienden. Gratis toegang.
OUDE-TONGE – Open schuur, van 10.00 tot 16.00 uur bij Houweling Meubelen. Langeweg 41A in Oude-Tonge.

Woensdag 7 december

DIRKSLAND – Kerstmarkt in De Geldershof met tweedehands boeken, lekkernijen en handgemaakte artikelen. Van 13.30 tot 16.30 uur.
MIDDELHARNIS – Alzheimercafé in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat. Het programma start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 9.00 tot 16.30 uur.

Donderdag 8 december

DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl

Vrijdag 9 december

DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 10.00 uur tot 16.30 uur.
OUDE-TONGE – Mosselfeest van ANBO Oostflakkee in De Grutterswei. Aanvang 17.30 uur, zaal open vanaf 17.00 uur. Met om 20.00 uur een optreden van het Visserskoor uit Bruinisse. De kosten zijn € 18,-, niet-leden betalen € 23,- Aanmelden via anbo.oostflakkee@upcmail.nl.
STELLENDAM – Wintermarkt van de Gereformeerde kerk, van 15.00 tot 20.00 uur aan de Kerkhoflaan 2.

Gemeente en agrariërs ondertekenen grondovereenkomsten Noordrand

GOEREE-OVERFLAKKEE - Woensdag 23 november 2016 ondertekenden zes agrariërs uit het deelgebied Zuiderdiep- en Halspolder en wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee de grondkoopovereenkomsten voor het project Noordrand. Daarnaast tekenden agrariërs onderling grondruilovereenkomsten en wordt een opstallocatie verkocht aan een agrariër die deelneemt aan het grondplan. De ondertekende overeenkomsten zorgen voor een agrarische structuurverbetering. Verder zijn er gezamenlijke afspraken gemaakt om op de gronden windenergie te realiseren.

Voor het deelgebied Zuiderdiep- en Halspolder is op 2 juni 2016 een Intentieovereenkomst gesloten tussen de agrariërs, gemeente Goeree-Overflakkee en Natuurmonumenten. Hierin zijn de gezamenlijke ambities voor de Noordrand/deelgebied Zuiderdiep- en Halspolder vastgelegd. De ambities zijn natuur, recreatief medegebruik, wind, agrarische structuurversterking en water. Door en met de agrariërs is een grondplan opgesteld. Dit grondplan is in onderling overleg met de agrariërs en met ondersteuning van Kadaster Advies en Ruimte op basis van vrijwillige kavelruil tot stand gekomen. Hierover is 12 september 2016 mondeling overeenstemming bereikt. Door de ondertekening van de overeenkomsten op 23 november 2016 is de definitieve overeenstemming vastgelegd.

Krediet beschikbaar gesteld

Onderdeel van het realiseren van de ambities voor het deelgebied Zuiderdiep- en Halspolder is het aankopen van de BBL-gronden van de provincie Zuid-Holland door de gemeente Goeree-Overflakkee en het doorverkopen van deze gronden aan de agrariërs uit het gebied. De meerwaarde van de gronden wordt gestort in de reserve gebiedsontwikkeling Noordrand en wordt geïnvesteerd in het gebied Noordrand. De grondtransacties staan uiterlijk gepland op 1 januari 2017, mits de gemeenteraad krediet beschikbaar stelt voor het aankopen van deze gronden. Donderdag 24 november 2016 heeft de gemeenteraad hiervoor krediet beschikbaar gesteld.

Project Noordrand

De ontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee aan het Haringvliet bestaat uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen, landbouw en het opwekken van windenergie. Op 17 maart 2016 ondertekenden de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds de officiële startovereenkomst van dit project.

Woningbouw langs Oostdijkseweg

GOEREE-OVERFLAKKEE - In een drietal documenten - twee brieven en een memorandum -, gericht aan raad en college vraagt de Vereniging Buurtschap Oostdijk en Nieuwendijk aandacht voor een democratische en transparante besluitvorming betreffende het ontwerp bestemmingsplan perceel Oostdijkseweg 26 in Goedereede. De stukken waren opgenomen op de lijst Ingekomen stukken en mededelingen, bij de raadsvergadering van donderdagavond.

Door Jaap Ruizeveld

"In het verleden was langs de Oostdijkseweg geen nieuwe ontwikkeling mogelijk. Ook niet in de toekomst. Dat is in de nota Zandwallengebied vastgelegd. Het is ons volkomen onduidelijk waarom er toch een grote woning gebouwd mag worden. En wel op een identiteitsbepalende plek in de binnenduinenrand langs de Oostdijkseweg. Bij een bezoek aan raadsfracties hebben wij een toelichting gegeven op onze inspraakreactie op het voorontwerp. Voorts dienden wij bij de raad een zienswijze in op het ontwerp bestemmingsplan", stelt de Vereniging Buurtschap Oostdijk en Nieuwendijk in het aangedragen Memorandum. "Het heeft niet tot wijzigingen geleid constateert het verenigingsbestuur. De meer dan 30 inspraakreacties op het voorontwerp zijn niet serieus behandeld. Ook niet die van de vereniging. Op onze inhoudelijke bezwaren is niet of nauwelijks ingegaan". In de raadsvergadering werd donderdagavond door geen van de fracties overigens een opmerking gemaakt over het onderwerp.

"Er zijn nog veel meer dingen waarin we samen kunnen werken..."

"Onze raakvlakken vertalen zich in een gedeeld belang en samenwerking op het gebied van werken aan leefbaarheid van de openbare ruimte. Samenwerking is de basis die ons in staat stelt elkaar te versterken, gezamenlijk te handelen en grensoverschrijdend te denken. Beide eilanden hebben een band met elkaar. Die moeten we vasthouden en versterken!"

In gebieden denken

Burgemeester Grootenboer onderschreef de woorden van haar ambtscollega van harte. En ze vulde aan: "Er zijn nog veel meer dingen waarin we samen kunnen werken. In de uitvoering van taken moeten we niet alleen op ons eigen hokje gericht zijn, maar ook in gebieden kunnen denken. Het feit dat we als naburige gemeenten deze samenwerking hebben bereikt, is zo bijzonder dat we van de ondertekening van het convenant een officieel moment wilden maken, en daarvoor zijn we hier bij elkaar."

Geen nieuwe fusie

Een concrete invulling van het convenant is nog niet uitgewerkt. Alleen wel de samenwerking in het gebied rondom de Brouwersdam.
Op onze vraag of in deze bijeenkomst ook het begin te beluisteren valt van een nieuwe fusie, tussen de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, klonk een ontkennend antwoord. "Dat is absoluut niet aan de orde. Bestuurlijk wordt niet samengewerkt. Alleen waar het 't leveren van producten en diensten betreft", aldus Rabelink. "Bovendien hebben we op Goeree-Overflakkee net een fusie achter de rug en daar willen we eerst nog van bijkomen." "O, wil je koffie…?", reageerde Rabelink, en daarmee beëindigde hij meteen het officiële deel van de bijeenkomst.

Kerstconcert Amazing Grace Choir

SOMMELSDIJK - Op woensdag 14 december hoopt het Amazing Grace Choir onder leiding van dirigent Peter Wildeman een speciaal kerstconcert te geven in de Hervormde kerk te Sommelsdijk. Het koor hoopt het zogenaamde Festival of Nine Lessons and Carols te zingen, wat van oorsprong komt uit de Engelse muziek. Zang, samenzang en spreekteksten uit de Bijbel wisselen elkaar af. Met name begeleid door orgel, maar ook door piano, wordt het geheel instrumentaal omlijst en zingen diverse solisten enkele solo's.
Verder werken aan deze avond ook het Christelijk Ouddorps Mannenkoor en het Delta Mannenensemble onder leiding van Dinant Struik mee. Willem den Boer en Jan Rozendaal hopen het orgel te bespelen en Rebecca van Zandwijk de viool. Het concert vangt aan om 19:30 uur en kaarten reserveren wordt aanbevolen via de website www.peterwildeman.nl. Iedereen is van harte welkom!

Nieuwe kaderkleding De Jonge Spartaan

MIDDELHARNIS - Alle leiders en trainers van De Jonge Spartaan lopen sinds kort rond in nieuwe clubkleding. Dankzij de bijdrage van sponsoren Adviesgroep De Vogel, Kitvoegen.nl en Honda Jan van Dijk konden er voor meer dan 120 mensen nieuwe kleding worden besteld. Voor elke trainer en leider is er een mooie blauwe polo, trainingspak en coachjas aangeschaft. De Jonge Spartaan is uiteraard erg blij dat drie genoemde sponsoren de club hiermee hebben willen ondersteunen. Dankzij snel schakelen kon dit idee binnen enkele weken tot uitvoer worden gebracht. Afgelopen zaterdag ondertekenden Leon van den Nieuwendijk, Jan Peter Robijn (beiden Adviesgroep De Vogel), Johan Slui (Kitvoegen.nl) en Jan van Dijk (Honda Jan van Dijk) de sponsorcontracten, samen met Rene van der Groef van de sponsorcommissie van De Jonge Spartaan.

Vrijdag afsluiting Stolpersteine project

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op Goeree-Overflakkee wordt sinds enkele jaren, en verdeeld over meerdere fasen, het Stolpersteine project gerealiseerd. Daarin worden in de straat vóór de woningen waar Joodse gezinnen hebben gewoond gedenkstenen aangebracht ter herinnering aan de Joodse bewoners van Goeree-Overflakkee die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden omgebracht. Aanstaande vrijdag 2 december vindt de derde fase van het project plaats en zullen de laatste van de in totaal 57 Stolpersteine worden geplaatst. Om 10.00 uur is het verzamelen in restaurant 't Anker, Kaai 27 te Dirksland, waarna op diverse plekken in Dirksland en in Middelharnis de resterende 21 Stolpersteine van het project worden geplaatst. Aansluitend is er in het Diekhuus te Middelharnis een bijeenkomst waarin enkele toespraken worden gehouden en waarbij ook de grondlegger van het Stolpersteineproject, de Duitse beeldend kunstenaar Gunter Demnig, een en ander zal vertellen - in zijn eigen taal - over zijn leven en werk. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Eilandmarketing, de stand van zaken, deel 4
Er zijn wél banen op Flakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE – Bekend misverstand: als je een hogere opleiding achter de rug hebt, moet je niet op Goeree-Overflakkee zijn om een baan te vinden. Janco Tanis, directeur van IT-bedrijf COAS in Middelharnis, was twintig jaar geleden ook verbaasd toen hij na de afronding van zijn hbo-studie aan de slag kon op Goeree-Overflakkee. Inmiddels weet hij wel beter. De banen zijn er wel degelijk, ook voor mensen met een hoge opleiding. En niet alleen in de IT, maar ook in het ziekenhuis, het onderwijs en tal van andere branches.

Door Kees van Rixoort

Alle vacatures op Goeree-Overflakkee en in de omliggende regio – Voorne-Putten, Hoeksche Waard, Schouwen-Duiveland – zijn tegenwoordig te vinden op de digitale banenportal Werken op Flakkee. Ze zijn netjes gerubriceerd op opleidingsniveau, branche en zelfs plaats. Wil je bijvoorbeeld als monteur aan het werk in Ooltgensplaat, dan kun je inzoomen en het aanbod bekijken.

Bovendien zie je dan ook direct de woningen die daar beschikbaar zijn. Die woningen komen van de woningenportal Huizen op Flakkee, die net als Banen op Flakkee – en de recreatieve en gemeentelijke informatie – onder de eilandelijke landingspagina valt. Een voorbeeld van kruisbestuiving dat meer navolging verdient, vindt Paul Kieviet, CEO van IT-bedrijf XSARUS in Middelharnis. "Dan komt het grote verhaal achter Eilandmarketing nog beter tot zijn recht. Dat is dat we geen krimpregio willen zijn, omdat belangrijke voorzieningen als het ziekenhuis en het onderwijs dan in gevaar komen. We willen dat mensen hier blijven én nieuwe mensen trekken omdat je hier goed kunt wonen en werken. Goeree-Overflakkee heeft een interessante arbeidsmarkt."

IT-kern

Maar dat moet dus wel verteld worden. Het is onvoldoende bekend en het imago klopt niet. Pas moest Paul Kieviet het nog eens uitleggen. Hij had een gezelschap uit Utrecht op bezoek in zijn bedrijf. Mensen die verbaasd waren dat er zestig IT'ers bij XSARUS werken, in dít dorp… Janco Tanis van het iets verderop – in het gebouw van de Rabobank – gevestigde COAS: "Er werken hier op korte afstand van elkaar wel honderd IT'ers. Dit is de IT-kern van het eiland."

Bij het gezelschap uit Utrecht zijn de ogen opengegaan. Dat zou ook moeten gebeuren op Goeree-Overflakkee zelf, en in de (wijde) omgeving. Vanuit die optiek is Banen op Flakkee opgezet als onderdeel van Eilandmarketing. Behalve IT-bedrijven als COAS en XSARUS was ook bijvoorbeeld CuraMare daarbij betrokken. "Niet direct om onze vacatures te vervullen, maar in de eerste plaats om de regio vitaal te houden", zeggen Tanis en Kieviet. "Ook door jongeren die een opleiding hebben gevolgd in de stad weer terug te krijgen op Goeree-Overflakkee. Nu blijven ze nog te vaak daar na hun studie, gewoon omdat ze niet weten dat hier ook prima carrièremogelijkheden zijn."

Banen op Flakkee startte met vijfhonderd banen en groeit door naar duizend en wellicht meer. Banenrijk Limburg, een organisatie die al veel bereikt had met een soortgelijke portal in zuidelijk Limburg, speurt naar vacatures, redigeert ze waar nodig en plaatst ze op de Flakkeese site. In de toekomst gaat dit wellicht op Goeree-Overflakkee zelf gebeuren.

Volgens Paul Kieviet en Janco Tanis heeft Banen op Flakkee zeker resultaat, al is dat lastig uit te drukken in aantallen vervulde vacatures via die site. IT'ers werven blijft lastig, om maar een voorbeeld te noemen, maar dat geldt in het hele land. Wel is duidelijk dat de bekendheid van Goeree-Overflakkee als arbeidsmarkt is gegroeid, evenals de trots van de bewoners.

Infrastructuur

Maar het kan altijd beter. Bij de banenportal van het eiland, die verder geoptimaliseerd zal worden, en ook bij Eilandmarketing als geheel. Paul Kieviet over dat laatste: "Je ziet veel initiatieven, maar ik mis het grotere verband wel eens: het verhaal dat het hier aangenaam wonen en werken is. Dat mag beter. Net als de infrastructuur op Goeree-Overflakkee. Denk aan glasvezel, het wegennet, openbaar vervoer. Dan maak je de arbeidsmarkt nog interessanter."

Kader: Banenportal

Banenportal Banen op Flakkee is een initiatief van CuraMare, COAS Software Systems, XSARUS E Development & Consulting, CSG Prins Maurits, Tieleman Keukens en de gemeente Goeree-Overflakkee.

Hoe ontvangen wij de vluchtelingen op Goeree-Overflakkee?

GOEREEE-OVERFLAKKEE - Dinsdag 6 december a.s. zal mevrouw Annie van Ree, teamleider vluchtelingenwerk Goeree-Overflakkee, de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee onder andere informeren over de werkwijze van de stichting en zal zij vertellen hoe asielzoekers ondersteuning krijgen bij toelating en begeleiding bij het opbouwen van een bestaan in ons land en uitgeprocedeerde asielzoekers helpen bij duurzame vrijwillige terugkeer.

Bent u geïnteresseerd hoe deze vrijwilligersorganisatie werkt kom dan luisteren a.s. dinsdag 6 december om 19.30 uur.
Tijdens deze bijeenkomst van de Adviesraad worden er ook verschillende adviezen besproken welke de adviesraad uit zal gaan brengen over o.a. experimenten Participatiewet, beleid bijzondere bijstand en het beleidsplan 'van mooi naar mooier' wat gaat over kern en buurtgericht werken. In dit plan wordt een terugblik gegeven over 2015 en 2016 en een versnellingsagenda voor 2017 en daarna.

De eerste resultaten van de drie bijeenkomsten die de afgelopen tijd georganiseerd zijn door de adviesraad sociaal domein Goeree-Overflakkee zullen ook ter sprake komen. Voor de volledige agenda kunt u kijken op de website van de adviesraad. www.asdgo.nl

Wilt u meer weten over het werk van vluchtelingenwerk GO of zien hoe de Adviesraad Sociaal Domein GO werkt, dan is het zeker de moeite waard deze bijeenkomst te bezoeken. Adres; Het Rondeel, Dwarsweg 40 Middelharnis.

Bedankt namens Woord en Daad

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zaterdag 12 november hebben veel kinderen en verschillende ouders(vrijwilligers) zich ingezet voor de jaarlijkse oliebollenverkoop ten behoeve van Woord en Daad. Het resultaat mag er zijn: er zijn, verdeeld over het hele eiland, zo'n 12.500 (2500 zakken) oliebollen verkocht. De kinderen worden 'zeer bedankt' voor hun enthousiaste hulp. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de chauffeurs die voor de begeleiding zorgden en degenen die het vervoer hebben verzorgd van de inpakplaats naar de gemeentelijke distributiepunten. Ook zij die hiervoor gratis een vervoermiddel ter beschikking hebben gesteld, is men zeer erkentelijk. Dank ook aan de jongelui van de Hervormde Jeugdvereniging in Middelharnis en andere vrijwilligers die zelfs een deel(tje) van hun nachtrust hebben opgeofferd om te helpen bij het inpakken. Daarnaast worden ook de kopers bedankt. De opbrengst is bestemd voor de actie 'Cashew, de noot aan de man'. De netto-opbrengst is ongeveer € 4.300,-.

Winnaar verloting Foto Hameeteman

OUDDORP - Het is een traditie geworden, de jaarlijkse verloting van Foto Hameeteman tijdens de Vision. De winnaar van dit jaar is Ina Koese, zij heeft een Samsung DVD Blu-Ray speler gewonnen. De prijs werd onlangs in de winkel uitgereikt door mevrouw Hameeteman.

Groot Dictee 2016: instinkers en valkuilen rond de horrorclown

MIDDELHARNIS – Met 51 deelnemers aan zet werd vorige week donderdagavond voor de negende maal het Groot Dictee Goeree-Overflakkee gehouden. In de aula van de Prins Maurits scholengemeenschap te Middelharnis. En georganiseerd door de eilandelijke afdeling van de Rotaryclub. De serviceclub, destijds ook initiatiefnemer van het Groot Dictee Goeree-Overflakkee, verbindt ieder jaar een goed doel aan dit regionale taalevenement. De opbrengst van het dictee 2016 is bestemd voor de realisatie van een beiaardluistertuin, onderaan de toren van Goedereede.

Tekst en foto's: Hans Villerius

Naast leden van de organiserende serviceclub deden dit jaar, op uitnodiging, ook de leden van de andere collega serviceclubs van het eiland mee: de Lions Club, de Soroptimisten en de Ladies Circle. Leerlingen van de RGO schitterden ditmaal door afwezigheid. Die hadden juist die avond zelf een evenement op school, maar hopen volgend jaar zeker weer van de partij te zijn. En de deelnemers zijn zeker niet alleen van Goeree-Overflakkee afkomstig, maar ook van daarbuiten. Zoals één van de winnaars: Dian van Gelder, die voor het dictee uit Zoetermeer kwam rijden.

Valkuilen

Samensteller van het Groot Dictee was weer André Kastelein. Ook voor deze editie had hij weer de meest wonderlijke zinnen samengesteld, volgepropt met allerlei woorden die voor de meesten regelrechte instinkers zijn, of woorden waarvan je zelfs nog nooit gehoord had, laat staan de betekenis ervan weet. En Kastelein moest eerlijk bekennen dat hij vóórdat hij het dictee samenstelde van een aantal woorden zelf ook het bestaan niet afwist. "Dus ik dacht: dát is wel leuk om in het dictee te stoppen!", zo bekende hij tijdens de dicteeavond.
Tien zinnen passeerden de revue, allemaal rond het thema 'Horrorclown'. Om die zinnen goed te schrijven kwam het vanzelf aan op een juist toepassen van allerlei spellingregels: hoofdlettergebruik, wel of geen apostrof, wel of geen streepje, los of aan elkaar schrijven van samengestelde woorden, e.d. En dán was het nog de kunst om woorden goed te schrijven als: petit-pointnaaldwerk, gecapitonneerd, douairières, gerecycled, papaja's, Atjeeërs, reminiscentie, graffitiuitingen (graffiti-uitingen mag ook), postkoloniaal, ghostbusters, Pokémonjagers, jute zak, hockeystick, bosschages, coulrofobie of langeafstandsraket.
Genoeg valkuilen zaten er weer in, die tot een gemiddeld aantal gemaakte fouten van 26 leidden. Tijdens de gezamenlijke nabespreking, voordat de prijzen werden uitgereikt, leverden enkele casussen zelfs stevige discussie op tussen enkele deelnemers uit de categorie professionals en de samensteller van het dictee. Een letterlijke woordenstrijd dus. De nabespreking moest zelfs eenmaal worden geschorst voor nader beraad over dé enige juiste schrijfwijze. Nog niet eerder in de eilandelijke Groot Dicteegeschiedenis werden de degens zó gekruist. Niettemin kon de uitslag worden bekendgemaakt. En natuurlijk, wie het minst aantal fouten had, had gewonnen.

Winnaars

Traditiegetrouw werden de deelnemers in categorieën verdeeld en leverde, naast de kampioen, elke groep ook een winnaar op. In de categorie leerlingen kwam Auke Kieviet als beste uit de bus; hij maakte 17 fouten. In de categorie docenten won Wyanda Buth-Verhage, met 12 fouten. Een nieuwe categorie was die van de serviceclubs; hierbinnen scoorde met 8 fouten Hans van der Wulp het best. Van de niet-specialisten was Dian van Gelder de beste, zij maakte 11 fouten. En bij de professionals was het Rien Wisse die won, met slechts 2 fouten, waarmee hij ook de overallwinnaar was. De tweede plaats binnen de professionals was voor Rein Leentvaar, met 4 fouten, en op de derde plaats eindigde hier Peter Altink met 5 fouten. De winnaars werden in de bloemen gezet, kregen een mooi cadeau en de besten uit de categorieën professionals en niet-specialisten ontvingen zelfs een beker. Voor kampioen Rien Wisse was dat de wisselbeker. Maar om die te houden zal hij de volgende keer opnieuw hard in de weer moeten.

Zie voor meer foto's en een filmpje www.eilandennieuws.nl of onze Facebookpagina.

Inzamelactie voor Stichting Kind van Ghana

Kind van Ghana is een kleinschalige stichting, die zich inzet voor kwetsbare kinderen/jongeren in de omgeving van Kumasi, Ghana. In hun ondersteuningsprogramma gaan ze sterk uit van eigen kracht en toekomstperspectief. Op dit moment bieden zij ondersteuning aan drie jongeren in hun opleiding en sturen zij tweemaal per jaar kleding op om één gezin te onderhouden. Moeder verkoopt deze kleding op de markt, zodat haar vier kinderen naar school kunnen.

In september is Kinderopvang Het Kinderpaleis een inzamelactie gestart voor Kind van Ghana. De kinderen zijn thuis en in de winkels opzoek gegaan naar speelgoed, kleding en andere bruikbare spullen. Er zijn zes volle dozen verzameld, die per schip verzonden zullen worden naar Ghana. De locatie in Middelharnis heeft met de kinderen van de BSO een sponsorloop gehouden om geld in te zamelen. De kinderen waren super enthousiast en hebben een mooi bedrag binnen gelopen. Ook de pedagogisch medewerkers hebben hun steentje bijgedragen; zij hebben hun kerstpakket gedoneerd. Dit alles bij elkaar opgeteld, met nog enkele losse donaties, is het prachtige bedrag van €725,50 opgehaald.

Stichting Kind van Ghana bekostigd van dit bedrag het verschepen van de dozen én mooie kerstcadeaus voor de kinderen daar. Een groot bedankje aan iedereen die heeft meegeholpen aan deze mooie actie!

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.kindvanghana.com en/of www.kinderopvang-hetkinderpaleis.nl.

Kerstmaaltijd en bingo

DEN BOMMEL - De plaatselijke commissie van Den Bommel organiseert op donderdag 15 december a.s. een kerstmaaltijd met bingo voor alle 55 plussers uit Den Bommel. De middag begint om 13.30 uur met de bingo en rond 17.00 uur volgt de maaltijd.

De bingo kost € 4,00, de maaltijd € 11,00, komt u naar beide dan kost het € 15,00. Bij deelname aan de maaltijd s.v.p. voor 9 december a.s. aanmelden bij Janny Kamp (0187) 61 14 53. De middag wordt gehouden in Bommelstee, Schaapsweg 34, Den Bommel. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

Kerstmiddag met maaltijd

OOLTGENSPLAAT - De plaatselijke commissie van Ooltgensplaat houdt op vrijdag 16 december a.s. een kerstmiddag met een gezamenlijke maaltijd voor alle 55 plussers van Ooltgensplaat. Vanaf 16.00 uur bent u welkom in 't Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. Kosten € 13,00 per persoon. U kunt zich opgeven voor vrijdag 9 december a.s. bij Ati Verwoerd 06-40701181. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

Buurtbewoners bezorgd over toekomst kastanjebomen

SOMMELSDIJK – Verreweg de meeste bewoners van de Ringstraat in Sommelsdijk zijn bezorgd over de toekomst van hun straat. In de nabije toekomst moet er de riolering worden vernieuwd. Maar wat betekent dat voor de prachtige kastanjebomen die de straat sieren? Op een enkeling na zijn de bewoners er niet gerust op. Dit naar aanleiding van één zin in een informerende brief die de gemeente naar hen heeft verzonden met betrekking tot de volgend jaar uit te voeren werkzaamheden: 'Blijven de bomen in de Ringstraat met nog een geringe restlevensduur gehandhaafd, of rooien wij deze bomen en planten wij nieuwe bomen?'.

Het door de kastanjebomen bepaalde karakteristieke straatbeeld van de Ringstraat. Foto: Hans Villerius

Door Hans Villerius

"We zullen het maar eerlijk zeggen, wij zitten met gevoelens van wantrouwen", zegt een groep bewoners die een actiecomité voor behoud van de kastanjebomen in de Ringstraat hebben gevormd. "We weten hoe het gegaan is in de Christiaan de Vrieslaan in Middelharnis. Een prachtige, karakteristieke straat was het, met die mooie bomen. Maar toen daar de riolering werd vernieuwd en meteen ook de nutsbedrijven er aan de slag gingen, moesten de bomen weg. Ze zouden ziek zijn, zo werd verteld, en geen lang leven meer beschoren zijn. Maar toen ze gekapt waren bleken ze gewoon kerngezond te zijn. Naderhand werd bekend dat de nutsbedrijven de gemeente had aangeboden de kosten van het rooien van de bomen voor hun rekening te nemen. Dat zou voordeliger zijn dan de werkzaamheden uit te voeren met behoud van de bomen. Dus bepalen, als je niet uitkijkt, de nutsbedrijven voor ons het straatbeeld. En wie zal zeggen dat zoiets aan onze Ringstraat ook niet op stapel staat? Dat willen we koste wat kost voorkomen!"

Vrienden

Aan het woord zijn Ger Maatkamp, Cesar en Nelly van Prooijen en Anton, Ineke en Aimée Bienefelt. "Die bomen hier zijn onze vrienden", geven ze aan. "Allereerst vanwege het prachtige straatbeeld dat ze ons geven. En ook voor het fraaie zicht, zicht met hoofdletters, dat we ervan hebben als we vanuit onze woningen naar buiten kijken. Maar ook omdat we 's zomers heerlijk schaduw van de bomen hebben. Daarnaast vangen ze veel wind voor ons op, zodat we bij harde wind lang in de luwte blijven. En belangrijk: de bomen nemen veel water op, van wateroverlast is hier dan ook nooit sprake." Het is duidelijk, aan de Ringstraat zien verreweg de meeste bewoners liefst dat de markante bomen die dit deel van het dorp sieren niet verdwijnen. "Verschillenden van ons zijn juist vanwege dit mooie straatbeeld hier komen wonen."

Kerngezond

En er is nog meer dat onrust baart. "Van de bomen hier werd intussen ook verteld dat ze ziek waren en het waarschijnlijk niet lang meer zouden maken. Maar als je de binnenkant van de afgezaagde takken bekijkt, we hebben ze meegenomen en bij ons achter gelegd, ziet het hout er prachtig en kerngezond uit. Wie bepaalt dan nu, en op grond waarvan, dat deze bomen ziek zijn? Bovendien, áls er al sprake van ziekte zou zijn, bijvoorbeeld de bloedziekte, dan is dat tegenwoordig prima te behandelen. Overigens kan de tamme kastanje makkelijk 250 jaar oud worden. Deze hier staan er hooguit zestig, zeventig jaar."

Geen antwoord

Actiecomitélid Ger Maatkamp besloot een brief naar de gemeente te sturen. In nette en vriendelijke bewoordingen gaf hij aan hoe hij tegen een en ander aankijkt en vroeg hij de gemeente of ze toch vooral met aandachtige zorg naar de Ringstraat en haar bomen wil kijken. "Na drie weken had ik nog geen reactie ontvangen", geeft Maatkamp aan. "Toen ik na die tijd er bij de gemeente naar informeerde, kreeg ik een paar dagen later alleen een ontvangstbevestiging. Inhoudelijk werd nergens op ingegaan en tot op heden heb ik er verder niets meer over vernomen. Ook dát geeft me een akelig gevoel."

Handtekeningenactie

"Het klinkt op dit moment allemaal vervelend en negatief", zeggen de comitéleden. "Toch zouden we niets liever willen dan op een positieve manier ermee aan de slag gaan, sámen met de gemeente." Een begin werd al gemaakt door middel van een handtekeningenactie in de straat. Van de 48 bewoners hebben 42 hun handtekening gegeven voor behoud van de bomen. Drie bewoners zien de bomen liever verdwijnen, dus die tekenden tegen. En drie waren er die het niet uitmaakt of de bomen omgaan of niet. Op 31 oktober jl. werden de handtekeningen in het gemeentehuis overhandigd.

Alternatieven mogelijk

"Graag zouden we op een positieve en opbouwende manier met de gemeente na willen denken om uiteindelijk tot een prachtige oplossing te komen, want elders in den lande hebben gemeenten al laten zien dat die mogelijkheden er gewoon zijn. Of het nu het behandelen van zieke kastanjebomen betreft, het vernieuwen van rioleringen of het ophogen van de straat, na uitgevoerd onafhankelijk onderzoek bleken er alternatieve werkwijzen mogelijk waarbij straten en wegen hun markante bomenrijen konden behouden. Onzes inziens moet dat ook voor de Ringstraat kunnen. Kijken we naar het rioleringsplan dat er ligt, dan zitten de wortels van onze kastanjebomen totaal niet in de weg. En de openbare nutsbedrijven komen al jaren onze woningen binnen. Ook dát is, ondanks de aanwezige wortels, nooit een probleem geweest."

Beschermende bepalingen

Ook de eilandelijke Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht is van mening dat de bomen aan de Ringstraat niet zo maar weg kunnen. De stichting wijst in dit verband op het Bestemmingsplan Sommelsdijk. In artikel 30 daarvan zijn bepalingen opgenomen ter bescherming van aanwezig karakteristiek groen in straten die in het bestemmingsplan aangewezen zijn als 'karakteristiek straatbeeld'. De Ringstraat valt daaronder.
"Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek straatbeeld' bomen te kappen zonder, of in afwijking van, een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders", zo citeert de stichting. "Zonder zo'n vergunning", legt de stichting verder uit, "mogen daar ook geen werken, anders dan bouwwerken, worden uitgevoerd die de karakteristieke groenstructuur of het karakteristieke straatbeeld wijzigen. En geeft de gemeente zichzelf wel de vereiste vergunning, dan kan dat alleen nadat ze hiervoor advies hebben ingewonnen bij een gemeentelijke deskundige."

Bewonersavond

Voor de bewoners van de Ringstraat zijn er dus nog reden genoeg om voor het behoud van hun 'kastanjelaan' een serieuze boom op te zetten. Aanstaande donderdag 1 december van 19.00-20.30 uur houdt de gemeente een bewonersavond rondom dit onderwerp, in Het Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

Reactie gemeente

Voorafgaand aan de informatieavond wil de gemeente, desgevraagd, wel reageren op de gevoelens van de verontruste Ringstraatbewoners. "De kwaliteit van diverse riolen in Sommelsdijk is onvoldoende. Vervanging van een aantal riolen is daarom noodzakelijk. Naar verwachting start de gemeente daarom in het voorjaar van 2017 met rioolwerkzaamheden in de Ringstraat en in de Hofstraat. Om bewoners van de Ringstraat en de Hofstraat te betrekken bij de plannen, ontvingen alle bewoners een informatiebrief met daarin een oproep om wensen, ideeën of zienswijzen vooral kenbaar te maken. Naar aanleiding van de ingekomen reacties heeft de gemeente bewoners van de Ringstraat en de Hofstraat vervolgens middels een brief uitgenodigd voor een informatieavond op donderdag 1 december 2016. Dan gaat de gemeente graag in gesprek met bewoners om de plannen verder te bespreken. Dankzij de reacties is de gemeente daarna in staat om samen met bewoners tot een weloverwogen besluit te komen."

Kernactiviteiten

DIRKSLAND

Kerstmarkt Geldershof

Woensdag 7 december van 13.30 tot 16.30 uur is er een gezellige kerstmarkt met voor elk wat wils in de Geldershof. Tweedehands boeken, kerstcadeautjes, op de foto met de kerstvrouw, lekkernijen uit de keuken van Geldershof, oliebollen, warme chocolademelk met slagroom, wafels met warme kersen, glühwein en handgemaakte artikelen. Voor de kinderen is er gelegenheid om cupcakes te versieren.

Bingo SVIK

Stichting SVIK organiseert op donderdag 1 december een bingo in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. Er zijn mooie geldprijzen te winnen. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Kerstworkshop 't Reginahof

Een creatieve en leerzame kerstworkshop in een gezellige sfeer en onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers. Dit onder begeleiding van een professionele bloemist, die u de kneepjes van het vak leert. Spreekt u dit aan en wilt meedoen met deze leuke en inspirerende activiteit, dan bent u van harte welkom op 't Reginahof te Dirksland. U wordt verwacht op dinsdag 13 december om 14.00 uur of om 19.00 uur. De kosten zijn € 25,- inclusief materiaal en koffie. Aanmelden is mogelijk via de mail: joke.vandijk@careyn.nl of telefonisch: 06-53861647. Dit onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. Graag voor 9 december.

GOEDEREEDE

Goerees ontbijt

In verenigingsgebouw Oostdam, wordt een Goereese ontbijt gehouden op zaterdag 17 december. Pau Heerschap vertelt dan verhalen. Opgeven kan via 06-31000604 of mfcoostdam@gmail.com kosten 10,- p.p.

Oud papier

De Stichting Oud Papier 'Apollo' haalt zaterdag weer oud papier op in Goedereede en op het Havenhoofd. Ook huishoudelijk karton kan worden aangeboden. Graag het oud papier voor 08.30 uur goed gebundeld buiten zetten. Wie oud papier bij de container op het parkeerterrein Het Hofje wil brengen, dient te doen tussen 8.00 en 17.00 uur, dit in verband met overlast.

GOEREE-OVERFLAKKEE

Kerstreis naar Luttelgeest

Groei & Bloei Goeree-Overflakkee organiseert op vrijdag 9 december een kerstreis naar misschien wel de grootste overdekte kerstmarkt van Nederland in Luttelgeest. De prijs voor deze reis is € 32,50. Meer informatie en aanmelden bij Cees van de Graaf, tel: 06-40112917 of per email: discograaf@hetnet.nl

HERKINGEN

Kerstmaaltijd 55+

Vrijdag 23 december organiseert Verenigingsgebouw Ons Huis een Kerstmaaltijd voor 55+ en alleenstaanden. Aanvang: 16.00 uur. De toegang is € 10,00. Er kan genoten worden van driegangenmaaltijd inclusief één consumptie en wordt afgesloten met een kopje koffie of thee. Indien u slecht ter been bent en met vervoersproblemen zit neem dan ook contact op. U kunt zich voor deze maaltijd aanmelden bij Yvonne Mol tel.06-23187838 of mail. info@onshuisherkingen.nl. Verder informatie is te vinden op www.onshuisherkingen.nl Het adres is: Kaaidijk 26 4349 AJ Herkingen.

MIDDELHARNIS

Alzheimercafé

Er is weer een Alzheimercafé op woensdag 7 december in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27, Middelharnis. Dan wordt de documentaire "Mijn hoofd in jouw handen" vertoond. Na de film is er een gezamenlijk gesprek hierover. Inloop vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot 21.15 uur.

Kerstbingoavond

De bingocommissie van het Ouderenwerk houdt op zaterdag 10 december een bingoavond voor jong en oud. Er zijn weer mooie prijzen te winnen. Iedereen is vanaf 19.00 uur van harte welkom in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. De eerste ronde begint om 19.30 uur. Een kopje koffie of thee wordt u gratis aangeboden. Er is voor iedereen weer een leuke kerstattentie. De 12 ronden bingo kosten € 7,00, dit is inclusief twee koffieronden. Meer info? Bel dan met 483366.

Goederen voor Roemenië

Zaterdag 3 december kunnen er weer goederen voor Roemenië worden ingeleverd bij de loods van de Stichting Oost Europa Werkgroep Middelharnis/Sommelsdijk aan de Industrieweg 17. Dit kan tussen 09.30 en 11.30 uur. De ingezamelde spullen worden deels uitgedeeld aan de allerarmste gezinnen in de omgeving van de plaats Ocna-Mures/Uioara. Andere artikelen worden verkocht in de tweedehandswinkel en loods in datzelfde dorp. Ook die opbrengst is bestemd voor deze plaatselijke bewoners. Wat kunt u inleveren: warme kleding, Huishoudelijke- en keuken artikelen, nette kopjes/schotels/borden, Speelgoed, overbodige brillen, en incontinentiemateriaal. Ook (klein) meubilair en elektrische apparatuur is welkom, natuurlijk wel in goede nog bruikbare staat. Bij de ingang van de loods staat een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten. De opbrengst van de verkooptafel in de loods help natuurlijk ook om de transportkosten laag te houden. info@oosteuropa-werkgroep.nl of bel 484228/603051.

Repair Café Middelharnis

Op zaterdag 3 december van 10.00 tot 12,30 uur staan de monteurs en naaisters weer voor u klaar om u te helpen defect geraakte spullen weer gangbaar te maken en te repareren. Waar: Kringloopwinkel Goed-voor-Goed, Simon Stevinweg 49, industrieterrein Middelharnis. Meer info: Wilt u meer informatie: www.repaircafe Middelharnis. Gelijktijdig kunt u dan een bezoek brengen aan de kringloopwinkel waar een grote verscheidenheid aan gebruikte en in zeer goede staat verkerende huishoudelijke goederen worden verkocht.

NIEUWE-TONGE

Volkskerstzangavond

Zaterdag 17 december wordt de jaarlijkse Volkskerstzangavond gehouden in de Dorpskerk. Medewerking verleent muziekvereniging Apollo o.l.v. Ivo Couwenhove. De avond begint om 19.00 uur. Kerk open om 18.30 uur.

OOLTGENSPLAAT

Kerstmarkt

eXperia Events heeft de organisatie van de kerstmarkt 2016 op verzoek van Stichting Boog overgenomen. De kerstmarkt vindt op zaterdag 10 december plaats op de Voorstraat in Ooltgensplaat vanaf 14.00 uur tot 22.30 uur. U kunt tot 21.00 uur terecht voor al uw kerstinkopen bij meer dan 25 kraampjes. Het horecaplein met live muziek is geopend tot 22.30 uur. Er is een zeer gevarieerd aanbod zoals: handgemaakte sieraden, dameskleding, poppenkleding, speelgoed, kerstspullen, kerstdecoraties, Oriflame producten, kerststukjes, zelfgemaakte kaarten, dromenvangers, encaustic art, leren tassen en portemonnees, decoratie en zelfgemaakte meubeltjes. Kika is aanwezig met een kraam evenals de Dorpsraad met een loterij en promotiemateriaal. Tevens zijn Gymvereniging DOS, de Gereformeerde kerk en de Hervormde kerk aanwezig met verkoop van aardappeltornado's, kruukplaetjes, erwtensoep en kerstspulletjes.Voor meer informatie of een inschrijfformulier kunt u mailen naar: info@experiaevents.nl of belt u naar: 06-24737011.

OUDDORP

Themadienst: Goed Heilig

Op zondag 4 december zal in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, Dorpstienden 3, de laatste themadienst van het jaar plaatsvinden. Het thema is deze keer: 'Goed Heilig'. In deze dienst zal worden nagedacht over de woorden van Jezus: "Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen." De themadiensten bieden ruimte voor een creatieve invulling om te prikkelen tot nadenken. Dit is in het bijzonder een dienst om andere mensen voor uit te nodigen. Aanvang van de dienst: 09.30 uur, voorganger: ds. Edwin de Jong.

Art de la fleur

Op donderdagmiddag 15 december staat de KoffiePLUS-middag gepland in de Bibliotheek in Ouddorp (Raadhuisstraat 4). Onder leiding van bloemiste Angelique Temmink van Art de la fleur wordt een sfeervol Kerstarrangement gemaakt. Er wordt gewerkt met het mooiste groen; Blauwspar. Prachtig van kleur en blijft lange tijd goed. En heel belangrijk: het valt niet uit. Zelf meenemen: Schaal/plat bord model ongeveer 30 cm (geen glas ) Stompkaars kleur naar eigen smaak van ongeveer 10 x 10 cm. Plaatsen reserveren voor deze creatieve KoffiePLUS-middag kan via www.leerenbeleef.nl en aan de balie in de vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. De aanvang is 14.00 uur en deelname kost € 20,- per persoon.

Hapjes maken 55+

Op woensdag 7 december kan men om 14.00 uur feestelijke hapjes maken bij de 55+ club in de Dorpstienden in Ouddorp. Ingeborg gaat met u smeersels, pasteitjes en balletjes maken. Zodat u uw gasten met de feestdagen kan trakteren op gezellige, luxe hapjes die nog gezond zijn bovendien. Na afloop van de workshop worden de hapjes natuurlijk gezamenlijk geproefd. De prijs bedraagt € 11,50 inclusief een kopje koffie of thee. Graag van tevoren aanmelden, dit kan tot maandag 5 december i.v.m. de aanschaf van de ingrediënten. Dit kan bij de 55+ club in de Dorpstienden of bij Joke van Dam tel. 0187 682319 Er zijn een beperkt aantal plaatsen en vol is vol. Op 11 december kunt u een kerstkrans maken bij de club. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN tel. 0187 483366 e-mail: c.vermeulen@zijngo.nl

OUDE-TONGE

Open Schuur

Zaterdag 3 december, wordt er weer Open Schuur gehouden bij Houweling Meubelen aan de Langeweg 41a. Men kan van 10.00 tot 16.00 uur zonder afspraak langskomen. Er zijn heel veel kleine spullen te koop, zoals: (oude en nieuwere) glazen, serviezen, borden, bestek, lampen, tafeltjes, schilderijtjes, spiegels, kop-en-schotels, van allerlei huisraad, brocante, enz. Tegelijkertijd kunnen bezoekers een kijkje nemen in de loods met grotere meubelen, zoals eiken en grenen kasten, tafels, banken, stoelen enz.

Mosselfeest ANBO

Voor vrijdag 9 december organiseert ANBO Oostflakkee een mosselfeest in de Grutterswei. De aanvang is 17.30 uur, zaal open om 17.00 uur. Het buffet begint om 18.00 uur. Vanaf 20.00 uur is het optreden van het Visserskoor uit Bruinisse. De muziek wordt verzorgd door twee accordeonisten een gitarist en een slagwerker. Het repertoire is hoofdzakelijke Nederlandstalig en er worden zeemansliederen gezongen. De kosten zijn € 18,-; niet-leden € 23,-. Wie alleen bij de avond aanwezig wil zijn betaalt € 7,50. Opgave bij Lenie donderdag 1 december tussen 18.00 en 21.00 uur tel nr. 0187-642590 of per mail anbo.oostflakkee@upcmail.nl

SOMMELSDIJK

Kerststallententoonstelling

Van donderdag 8 t/m zaterdag 10 december 2016 wordt in de Exoduskerk in Sommelsdijk een kerststallenexpositie gehouden. Een kleurrijk aanbod van 100 kerststallen en kerstgroepen uit 20 verschillende landen wordt deze dagen tentoongesteld in de ontmoetingsruimten van de kerk. Op zaterdag 10 december is er tussen 11.00 en 16.00 uur speciaal voor de jongere kinderen gelegenheid een mooie kerstplaat te komen inkleuren. Openingstijden op donderdag en vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

STELLENDAM

Wintermarkt

In het Forum naast de Gereformeerde kerk, Kerkhoflaan 2 wordt op vrijdag 9 december de Wintermarkt gehouden. Er zijn mooie artikelen van steigerhout, leuke hebbedingetjes, brocante, boeken, bloemstukjes, lekkers voor de inwendige mens zoals erwtensoep 'de luxe', oliebollen, chocolademelk en nog veel meer. Voor de kinderen en/of kleinkinderen is er gelegenheid om samen te knutselen, terwijl u zelf de Wintermarkt bezoekt. De kerk is ook geopend en daar wordt muziek gemaakt door verschillende muzikanten en er is ook gelegenheid om daar samen Kerstliederen te zingen. Verder is er de verkoop van goede en mooie gebruikte spullen in de container in de tuin achter de kerk. De Wintermarkt is van 15.00 tot 20.00 uur.

Goederen voor Roemenië

Vrijdag 2 december houdt het Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam een goedereninzameling voor Roemenië, van 18.30 tot 19.30 uur aan de Margrietstraat te Stellendam, bij de ingang van de bibliotheek. Wie niet in staat is om de spullen zelf te brengen kan contact opnemen met Arend Brinkman (tel. 0187-491803) of met Adrie Wandemaker (tel. 06-46091660).

STAD AAN 'T HARINGVLIET

Kerstbingo

Voor zaterdag 17 december organiseert 't Trefpunt een speciale kerstbingo met lunch. Buiten de leuke prijzen die weer te winnen zal men tijdens deze kerstbingo genieten van een hapje en een drankje. Kosten 12,50 p.p. inclusief kerstlunch en 4 rondes bingo. Aanvang 11.00 uur. Opgeven voor 10 december bij truusmoerken@hotmail.com of loop even binnen. Voor meer informatie: www.stadaantharingvliet.nl

Schoenendozen van De Ark en Ontmoetingskerk

MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK - ZML De Ark in Middelharnis en de Gereformeerde Ontmoetingskerk in Melissant hebben in de afgelopen weken in samenwerking 60 schoenendozen voor Actie4Kids klaargemaakt. Alle kinderen van de school en de jeugdclub van de kerk hebben een schoenendoos versierd. De meesten hebben de doos helemaal gevuld en een gedeelte heeft ook nog geld bijgevoegd voor de verzending. Daar dat niet voor alle gezinnen op te brengen is, heeft men in de gemeente van de kerk ook nog om een bijdrage voor de verzending gevraagd. De mensen in de gemeente hebben daarop zo gul gegeven, dat er geld overbleef om nog drie schoenendozen te vullen en wat extra geld mee te geven. De schoenendozen van dit jaar gaan naar Sierra Leone, Togo, Pakistan, Roemenië en als het lukt nog naar vluchtelingen die langere tijd verblijven in opvangkampen in Griekenland.

Vier feestdagen bij "Steekje los"!

MIDDELHARNIS - Elke eerste dinsdag van de maand is iedereen van harte welkom om aan te schuiven bij Breicafé "Steekje los" ; HET breicafé op Goeree-Overflakkee.

Tussen de 60 en 70 dames (en een enkele heer) zijn iedere maand van de partij om te breien en haken maar ook om patronen en technieken uit te wisselen. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte om bij te praten onder het genot van een drankje met iets lekkers.

Dinsdagavond 6 december is de laatste Breicafé-avond van 2016 en dat wil "Steekje los" niet stilletjes voorbij laten gaan. Deze avond (tussen 19 en 22 uur) staat in het teken van SinterKerstEnNieuw; alle decemberfeestdagen op één avond. Aan alle bezoekers wordt gevraagd of men deze avond een ingepakt Sinterklaascadeautje wil meenemen (maximumprijs 3 euro). Al deze cadeautjes worden verzameld in een zak en iedereen mag aan het eind van de avond een presentje grabbelen uit de "Zak van Sinterklaas"

Volg "Steekje los" ook op https://www.facebook.com/BreicafeSteekjeLos/ voor mededelingen, patronen en creatieve inspiratie

Uitvoering Weihnachtsoratorium in Middelharnis

MIDDELHARNIS - Op woensdag 14 december zal het Oratoriumkoor Zuid West Nederland drie cantates van het Weihnachtsoratorium van J. S. Bach ten gehore brengen in de Hervormde Kerk (aan de Ring) te Middelharnis.

De eerste, derde en zesde cantate zullen uitgevoerd worden met begeleiding van de Holland Orkest Combinatie en met medewerking van de solisten Mariët Kaasschieter, sopraan, Marie Anne Jacobs, alt, Daniël van Kessel, tenor, en Hans de Vries, bas/bariton. Hans Houtman zal de continuo bespelen. Het geheel staat onder leiding van dirigent Bas van Houte.

Het Weihnachtsoratorium kan gezien worden als een meesterlijke collage: uit een aantal eerdere cantates koos Bach de mooiste en meest feestelijke elementen. Samen vertellen ze op sprankelende wijze het Kerstverhaal. Wie nog niet in kerststemming is, ontkomt er met het Weihnachtsoratorium niet aan.

Deze uitvoering van drie cantates uit het Weihnachtsoratorium zal het laatste concert zijn van Bas van Houte als dirigent van het Oratoriumkoor. Het Oratoriumkoor ZWN te Middelharnis ziet haar dirigent, Bas van Houte, met spijt vertrekken aan het einde van dit jaar. Ruim 20 jaar heeft hij met veel plezier, energiek en stimulerend het koor gedirigeerd en begeleid. Door verschuivingen van zijn werkzaamheden is dit helaas niet langer mogelijk. Dit alles geeft een extra tintje aan de uitvoering, voor dirigent en koor, maar ook voor het publiek. Wij hopen in dit verband op een grote opkomst.

Het concert vindt plaats in de Hervormde Kerk aan de Ring in Middelharnis op woensdag 14 december en begint om 20.00 (kerk open om 19.00). Entree € 15,00 (tot 16 jaar € 7,50). Toegangskaarten reserveren via 0187-485424, www.ookzwn.nl en te koop bij koorleden of, indien nog voorradig, voorafgaand aan het concert in de kerk.

Refugium wacht grootscheepse verbouwing en uitbreiding

Simon van Nieuwaal en Kees de Vogel (r.) ondertekenden de aannemingsovereenkomst voor de op stapel staande ver/nieuwbouw van Refugium (inzet). Foto: Hans Villerius

SOMMELSDIJK – Woonlocatie Refugium aan de Stoofhoek in Sommelsdijk gaat verbouwen en uitbreiden. Sjaloom Zorg, waar Refugium onder valt, en Woongoed GO, die eigenaar is van het gebouw, hebben met Architectenbureau Born B.V. BNA een nieuw concept voorbereid waarbij het huidige gebouw opgaat in een beduidend groter geheel. Aannemersbedrijf Van den Nieuwendijk te Stellendam gaat het karwei uitvoeren en vorige week dinsdagmorgen werd de aannemingsovereenkomst ondertekend, in het kantoor van Woongoed GO.

Door Hans Villerius

In Refugium wonen mensen met een beperking. Sjaloom Zorg huurt het gebouw van Woongoed GO, die het pand sinds 2006 in eigendom heeft. De woningcorporatie paste het gebouw destijds volledig aan, aan de behoeften en eisen van die tijd. In tien jaar is er echter nogal wat veranderd op het gebied van wonen en zorg en zijn ook de eisen flink aangescherpt. In goed overleg tussen Sjaloom Zorg en Woongoed GO is daarom een grootschalig ver/nieuwbouwplan tot stand gekomen waarmee het complex, na realisering van de plannen, de toekomst weer aankan.

Multifunctioneel

Aan de dertien appartementen die het Refugium gebouw nu kent worden er zestien toegevoegd. Aan weerszijden van het huidige gebouw, dat geheel gerenoveerd wordt, komt een markante aanbouw en ook aan de achterzijde wordt een uitbouw gerealiseerd. Overigens zal Refugium op zo'n wijze worden aangepast dat het multifunctioneel bruikbaar zal zijn: als een andere gebruiker er intrek in zal nemen, zal het zonder al te veel moeite daar geschikt voor te maken zijn.

Oranjerie verkocht

Verder komt er inpandig een dagbesteding die in een regionale behoefte zal voorzien. Tot dusver werd de dagbesteding aangeboden in bijgebouw Oranjerie. Maar dit voormalige koetshuis is inmiddels verkocht en zal straks weer deel uitmaken van de naastgelegen villa, waartoe het in het verleden ook behoorde en waarin Sjaloom Zorg aanvankelijk gevestigd was.

Locaties samenvoegen

In het nieuwe Refugium zullen straks ook de bewoners van Sjaloom Zorg woonlocatie De Beukelaar, aan de Juliana van Stolberglaan in Middelharnis, gaan wonen. Twee locaties dus die samengevoegd worden. De Beukelaar, eveneens eigendom van Woongoed GO, blijft in gebruik van Sjaloom Zorg, alleen voor huisvesting aan een andere doelgroep.

Tijdelijk verhuizen

De start van de ver/nieuwbouw van Refugium vindt naar verwachting plaats in januari aanstaande. De bewoners van het huidige Refugium krijgen tijdelijk onderdak in de 'Westflank', de nieuwe vleugel die bij Nieuw Rijsenburgh wordt gebouwd. Ze krijgen hier een eigen woonruimte met dagbesteding. Van het nieuwe Refugium wordt eind 2017 de oplevering verwacht en begin 2018 is het de bedoeling dat het in gebruik kan worden genomen.

Blij

"We zijn blij dat we als Woongoed GO voor de uit te voeren werkzaamheden weer in zee konden gaan met een eilandelijke aannemer", zei directeur-bestuurder Simon van Nieuwaal nadat hij als ene partij de aannemingsovereenkomst ondertekend had. "Dat is ook ons beleid, om waar mogelijk het werk op het eiland te houden." En de andere partij zei ook blij te zijn: mededirectielid Kees de Vogel van Aannemingsbedrijf Van den Nieuwendijk. "Wíj zijn blij dat we voor de eerste maal voor Woongoed GO mogen werken. En we hopen dat 't niet bij één keer zal blijven…"

Sfeervolle kerstconcerten in Toren van Goedereede

GOEDEREEDE - De feestdagen in stijl starten met een intiem concert op een eeuwenoude prachtlocatie, onder het genot van een glas glühwein of kop warme chocolademelk. Het is weer tijd voor de jaarlijkse, sfeervolle kerstconcerten van Kamerkoor Fiori Musicali in de Toren van Goedereede.

Inmiddels zijn deze concerten een begrip op cultuurminnend Goeree-Overflakkee. Met dit jaar weer muzikale hoogtepunten zoals 'I thank you God' van Eric Whitacre en 'Laudibus in Sanctis' van William Byrd. Daarnaast weer veel nieuwe en verfrissende muziek zoals schitterende werken van Skempton, Chilcott en Bullard. Ook kan het publiek op deze kerstavond een aantal traditionele carols meezingen met het koor! Muzikale leiding is in goede handen bij de dirigent Sietse van Wijgerden. Met extra muzikale kleur door instrumentale invulling van blokfluit, viool en cello.
Het publiek krijgt heerlijk warme chocolademelk of glühwein bij aanvang van het concert. En omdat het kerstavond is, komt daar ook nog een smakelijke kerstconsumptie bij. Alles bij de toegangsprijs inbegrepen.
Fiori Musicali geeft een tweetal concerten op deze avond. Het eerste concert begint om 19:00 uur en is ongeveer om 20:00 uur afgelopen. Het tweede concert begint om 21:00 uur en is ongeveer om 22:00 uur afgelopen.
Het wordt aanbevolen om de kaarten via de site te bestellen, dit om teleurstelling aan de kassa op de uitvoeringsdatum te voorkomen. Kaartverkoop via de site www.fiori-musicali.nl is al gestart.
Kleine kinderen mogen gratis op schoot. Warme kleding aanbevolen. De Toren is bij koud weer lastig te verwarmen.
Kaartverkoop via www.fiori-musicali.nl of aan de kassa: volwassenen € 12,50, studenten en jeugd t/m 18 jaar € 7,50. Wees er snel bij, bellen kan ook naar 06-12608882.

Voorlichting over veiligheid voor ouderen

GOEDEREEDE - De wijkverpleegkundige van Goeree-Overflakkee organiseert samen met de politie en de brandweer een voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid voor ouderen. Tijdens deze bijeenkomst worden veel voorkomende onveilige situaties besproken. Ook kunnen bezoekers hun ervaringen delen en vragen stellen. De voorlichting is op donderdag 8 december van 14.30 tot 16.30 uur, er is inloop vanaf 14.00 uur. De locatie is Woonvoorziening Westvoorne aan het Hongaarseplein in Goedereede. Deelname is gratis, alle ouderen op het eiland wordt uitgenodigd om de voorlichting bij te wonen.

Breicafé

OOLTGENSPLAAT - Op donderdag 8 december a.s. is er Breicafé van 19.30-22.00 uur in 't Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. Een avond gezellig haken, breien of borduren, of alleen een bakje doen. Zelf materialen meenemen. Entree is € 1,50 inclusief koffie/thee. Voor informatie kunt u bellen met Ati Verwoerd 06-40701181. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

Korting voor lezers Eilanden-Nieuws
Advent in Dirksland met de Urker MANS Formatie

DIRKSLAND - Op zaterdag 3 december 2016 om 15.00 uur zingt de Urker MANS Formatie in de Hervormde Kerk in Dirksland. De dertien mannen van Urk luiden de adventsweken in met aansprekende arrangementen van advents- en kerstliederen.

Jong talent Mark Brandwijk begeleidt de zangers en brengt bovendien kerstimprovisaties ten gehore. De zangers Ioan Micu en Palle Jørgensen bespelen, naast hun zang, respectievelijk een herdersfluit en een altviool. Carina Bossenbroek panfluit speelt. Ze brengt enkele sprankelende solo's ten gehore.
Het programma wordt geopend door een processie waarbij de zangers uit volle borst 'Komt allen tezamen' zingen en waarbij aan het einde een samenzang wordt ingezet. De opening wordt vervolgd door tenorsolist Barend Wiltjer die een pakkende bewerking van Stille Nacht ten gehore brengt. In het vervolg klinken bekende kerstliederen als: Es ist ein Ros entsprungen, Leise rieselt der Schnee en Cantique de Noel. De luisteraar krijgt een gevarieerd programma voorgeschoteld waarin koor- en solozang worden afgewisseld door instrumentale solo's.

IN KADER:

Datum: zaterdag 3 december 2016
Locatie: Hervormde Kerk, Ring, Dirksland
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: 17,50.
Lezersactie:
Lezers van het Eilandennieuws krijgen op vertoon van dit artikel aan de kassa een korting van € 5,= op de entree en betalen € 12,50 i.p.v. € 17,50. (max. 2 pers. per bon).
Voor online bestellingen geldt de actiecode: EIL312.

Reserveren en online bestellen: www.martinmans.nl of t. 06-25391903

Urker MANS Formatie

De Urker Mans Formatie is in 2012 opgericht en heeft een eigen stijl die geworteld is op het voormalige eiland Urk. De Urker zangers zijn opgegroeid met het levenslied dat de heimwee van de vissers op zee bezingt. De formatie heeft tevens klassieke werken, gospels en populaire liederen in haar repertoire. Ioan Micu, één van de zangers, bespeelt bovendien een Taragot en een herdersfluit en Palle Jørgensen een altviool. De Urker Mans Formatie repeteert één zaterdag per maand in Tollebeek. Naast vier CD's en een DVD is de Kerst CD 'VREDE' is uitgebracht die deze kerstperiode volop de aandacht geniet en waarvan vele arrangementen ten gehore worden gebracht.

Fanfare Amicitia bestaat 95 jaar

DIRKSLAND - Al in de negentiende eeuw was er in Dirksland een fanfarekorpsje "Amicitia", maar dit ging ter ziele. Het begin van het tweede "Amicitia" was in 1918, toen vier man een blaaspartijtje gaven op de Kaai vanaf een boot. In 1921 kwam de huidige vereniging tot stand. Uniformen had de vereniging nog niet, de mannen speelden in hun "goeie goed".

Het eerste uniform bestond uit een broek met een witte pet. Pas in het begin van de jaren '60 kwamen er echte uniformen. Toen kwamen ook de eerste dames de vereniging versterken. Uiteraard hadden de dames een aangepast uniform met een rok. De officiële oprichtingsdatum bij de notaris is 1 mei 1921. Op het vaandel van de vereniging staat echter 1 oktober 1921, dit is de dag dat het vaandel aan de vereniging is geschonken. De vereniging bestaat dit jaar dus 95 jaar. Het bestuur wilde dit jubileum uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan en heeft besloten om dit te vieren met een winterconcert. Dit concert wordt gehouden op 10 december in de Nederlands Hervormde Kerk in Dirksland. Het concert bestaat uit een gevarieerd programma. Zo zullen de fanfare o.l.v. René Bogaarts, de slagwerkgroep o.l.v. Marian Orgers en het jeugdorkest Amicitia 4 Kids o.l.v. Karla Lenstra optreden. Ook is er een gastoptreden van Mandolineorkestt Estampida uit Middelharnis o.l.v. Marco Ludemann en organist Johan Wolfert uit Dirksland.

Het concert begint om 19.00 uur en zal tot ongeveer 21.00 uur duren. De kerk gaat om 18.30 uur open en de toegang is gratis. Na afloop wordt het publiek gelegenheid gebouwen om, onder het genot van een kopje koffie/thee, in Onder de Wiek na te praten over het concert.

Kerstgroepen bij de Wereldwinkel

MIDDELHARNIS - Bij de Wereldwinkel in Middelharnis zijn veel kerstgroepen.

Het zijn prachtige exemplaren uit verschillende landen met elk een eigen verhaal. In de koloniale tijd werden de kerstgroepen door missionarissen over de hele wereld verspreid. De franciscanen brachten ze naar Mexico. De Jezuïeten naar Brazilië en Japan. De meeste kerstgroepen buiten Europa vindt men in Zuid- en Midden-Amerika.
De oorspronkelijke bewoners van Amerika waren indianen. In Afrikaanse landen komen kerststallen pas sinds de vorige eeuw voor. In het begin maakte men de voorbeelden van Europa na. De laatste tijd worden er meer eigen ontwerpen gemaakt, beelden uit Kenya en Congo zijn van ebbenhout en de stal is gemaakt van bamboe en gras. Alles gemaakt door producenten die zich bij fairtrade hebben aangesloten.

Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen.
Bent u nog op zoek naar een passend kerstcadeau, u zult het vinden in de Wereldwinkel Goeree-Overflakkee! op Dn Diek Zandpad 134 3241 GX Middelharnis. Geopend op maandag van 10.00-12.00 uur, m.u.v. schoolvakanties, dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur en vrijdagavond van 17.00-21.00 uur. Extra koopavonden 3 dec tot 19 uur en 22 dec tot 21.00 uur.

Kerstconcert 'Dichtbij het Kind' van Lucas Kramer

OUDE-TONGE - Op 20 december is er een kerstconcert in de kerk van de Hervormde Gemeente aan de Kerkring 1 in Oude-Tonge. Er worden bekende kerstliederen gezongen door Lucas Kramer, Pearl Joan Jozefzoon en Forever Worship. De toegang is € 5,-, de opbrengst komt ten goede van 'Kerk in Actie'.

Lucas Kramer begon jaren geleden als zanger bij het Urker mannenkoor Soli Deo Gloria. Al snel werd hij op veel plekken gevraagd als solist. Zo is hij inmiddels bekend van onder andere Nederland Zingt, Hour of Power, van de kerstconcerten in de Doelen, maar ook van talloze gospelconcerten door heel Nederland. Lucas neemt bezoekers tijdens het Kerstconcert mee in het eeuwenoude kerstverhaal. Er klinken liederen als 'Ik kniel aan uwe kribbe neer', het ontroerende 'Mary did you know' en het indrukwekkende O, holy night.

Pearl Joan Jozefzoon werkt mee aan het concert. Er zijn onder andere duetten, zoals 'Stille Nacht' en 'Toen en nu'. Als muzikale omlijsting is er onder andere viool, cello, gitaren, percussie en piano. Lucas wordt daarnaast ook ondersteund door het Forever Worship koor, onder leiding van Marcel Koning.

Collectedoel

Tijdens het kerstconcert wordt er gecollecteerd voor gehandicapte kinderen in Pakistan. De partner organisatie van Kerk in Actie, NOAD (Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling) werkt in Pakistan aan een menswaardiger bestaan voor deze kinderen. Ouders ervaren hoe hun kind opbloeit als het de juiste aandacht en zorg krijgt, weer lacht en misschien zelfs naar school kan gaan. Veel kinderen zijn ook lichamelijk beperkt. NOAD ondersteunt hen met fysiotherapie, medicijnen en medische controles.

Meer informatie staat op: www.lucaskramer.com. Kaarten kopen kan op www.zingenindekerk.nl/lucas.

Snorren scheren voor goed doel

GOEREE-OVERFLAKKEE - Na een maand groeien gaan de Movembersnorren er vrijdag 2 december dan eindelijk af bij de twaalf rugbyers van E.F.R.C. Eilanders. Hasim van H&E Kappers zal de knevels op vakkundige wijze verwijderen, maar niet nadat er een Mister Moustache is gekozen. Iedereen is van harte welkom in 't Havencafé, er kan dan ook nog gedoneerd worden voor de strijd tegen 'mannenkanker'. De Eilanders hopen met hun actie meer bewustzijn te hebben gekweekt bij mannen op Flakkee en daarbuiten dat prostaat- en teelbalkanker dichterbij kan komen dan iedere man lief is. Tot die tijd kan het werk van de Movember Foundation nog gesteund worden door een donatie via: http://moteam.co/haer-onder-neuze-tuuk

Schrijfster Teunie Suijker leest voor

STELLENDAM - Lezen is erg belangrijk op CBS Het Kompas in Stellendam. Elke middag starten de leerlingen met ongeveer 10 minuten lezen, dat is naast de dagelijkse leeslessen. Om de leerlingen te laten zien en horen hoe een boek dat zij lezen, tot stand gekomen is, kwam schrijfster Teunie Suijker vorige week maandag op school. Zij heeft in vier lessen aan de hele school laten zien en horen hoe zij haar boeken schrijft. Naast deze lessen was er in de middagpauze ook gelegenheid om een gesigneerd boek van haar te kopen. Hiervan maakten veel leerlingen enthousiast gebruik..

Imposant decemberprogramma Melissant

Beeld van een vorige Wintermarkt. 

MELISSANT – Van 6 december tot en met 4 januari is er van alles te doen in Melissant. De plaatselijke dorpsraad, de Oranjevereniging en Stichting De Melishof hebben de handen ineen geslagen en samen een indrukwekkend en gevarieerd programma samengesteld. Voor iedereen – jong en oud – is er wel wat te beleven, beluisteren of genieten. De opbrengst is voor drie goede doelen.

Door Kees van Rixoort

Naast workshops, uiteraard gericht op kerst, en koffieochtenden trekken enkele onderdelen van het programma extra de aandacht. In de eerste plaats is dat het aansteken van de lampjes in de grote kerstboom die op het pleintje voor De Melishof komt te staan. Dat gebeurt op 14 december, rond halfzeven in de avond. De lichtjes gaan branden nadat kernwethouder Marnix Trouwborst, samen met twee leerlingen van de basisscholen in Melissant én voormalig fietsenmaker Piet Keizer als vertegenwoordiger van de oudere dorpsbewoners, op een grote rode knop heeft gedrukt. De kerstboom, afkomstig uit Denemarken, is zeven meter hoog. Als de lichtjes branden is er voor iedereen warme chocolademelk en wordt er een toneelstuk opgevoerd.

De standaard voor de 7 meter hoge kerstboom is vorige week geplaatst.

Wintermarkt

Twee dagen later, 16 december, is er weer Wintermarkt. Rond en in De Melishof staan circa dertig kramen waar van alles wordt verkocht, ook bijvoorbeeld door de plaatselijke brandweer gebakken vis en gepofte kastanjes. De brandweer verleent overigens gedurende de gehele feestmaand veel hand-en-spandiensten. Een ander hoogtepunt is de kerstzangavond rond de verlichte kerstboom op het plein voor De Melishof. Dat is op 19 december.
De dorpsraad, de Oranjevereniging en Stichting De Melishof willen zoveel mogelijk dorpsbewoners betrekken en elkaar laten ontmoeten om de saamhorigheid in het dorp te vergroten. Bovendien zijn er drie acties voor goede doelen. In de eerste plaats kunnen drie gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, een fraai pakket tegemoet zien. Dit is een anonieme actie met het oog op de komende feestdagen.

Lego voor ziekenhuis

De tweede actie heeft als doel zoveel mogelijk Duplo, Lego en Technisch Lego in te zamelen voor de kinderafdeling van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Kinderen uit het dorp gaan met tien collectebussen door de straten om dit mogelijk te maken. Daarnaast is er een verkooppunt met Lego op de Wintermarkt en is ook de opbrengst van deze markt bestemd voor dit goede doel. Alleen nieuw speelgoed in gesloten verpakking gaat naar het ziekenhuis. Kinderen van beide basisscholen in Melissant leveren het na afloop van de actie af in Dirksland. Zo is het een actie voor kinderen van kinderen, betaald door hun ouders.

Wensen

De derde actie bestaat uit het ophangen van wensen in de grote kerstboom bij De Melishof. De kinderen van de beide basisscholen kunnen dit doen. Daarna volgt de selectie van een aantal te vervullen wensen. Wellicht gaan de eerste wensen al in vervulling op de Wintermarkt en de kerstzangavond.

The Messiah ontleed

The Messiah ontleed

OUDDORP - Op donderdag 8 december geeft muziekdocent Mar van der Veer in bibliotheekvestiging Ouddorp een introductie op het beroemde oratorium "The Messiah" van Georg Friedrich Händel.

Aan de hand van beelden en muziekfragmenten wordt de Messiah ontleed. Deze lezing is dé perfecte voorbereiding op de Kunstbus-excursie van zaterdagmiddag 17 december naar de uitvoering van The Messiah in de Laurenskerk in Rotterdam.
De aanvang is 19.30 uur en de toegang is € 7,50 / bibliotheekleden € 5,-

Compleet nieuw bestuur The Islanders

OUDE-TONGE – Onlangs kozen de leden van honk- en softbalvereniging The Islanders een compleet nieuw bestuur. Na een paar maanden zonder bestuurlijke leiding, gaan de Flakkeese honkballers vol goede moed het seizoen 2017 in.

Wegens allerlei redenen zaten er de afgelopen maanden nog slechts drie mensen in het bestuur. Toen ook deze mensen aangaven te stoppen, moest de honkbalvereniging afgelopen zomer (be)stuurloos verder. De leden: Jan van Zanten en Paul Waldekker hebben ervoor gezorgd dat er momenteel weer een bestuur is met maar liefst zeven personen.

"Vooral de wijze waarop de formatie van het nieuwe bestuur aangevlogen is, heeft ervoor gezorgd dat ik ja heb gezegd. Nadat het vorige bestuur besloten had af te treden, vroeg ik mij af hoe ik toch een bijdrage kon leveren ondanks mijn drukke baan. De vereniging heeft een mooie historie, relatief veel leden, een brede vertegenwoordiging en een prima accommodatie," aldus de nieuwe voorzitter Richard Blokland.

Het nieuwe bestuur van The Islanders bestaat verder uit: secretaris Jolly Ferwerda, penningmeester Ditmar Schnetz en de bestuursleden Lydia Rosenbrand (ledenwerving), Jovanka Pavlovic (activiteiten), Mark de Vos (technische zaken) en Emmy Waldekker (accommodatie). De nieuwe voorzitter: "Deze nieuwe groep bestuursleden is een brede vertegenwoordiging van de vereniging. Dat is juist goed. Ik zie een groep enthousiaste mensen met hart voor de club, die gezamenlijk veel kunnen gaan betekenen voor de vereniging en haar leden."

Csbo de Wegwijzer op bezoek bij bakker Van Harberden

MELISSANT - Maandag 19 november waren de kinderen uit groep A/B van De Wegwijzer op bezoek bij bakker Van Harberden te Melissant. Bakker Jan stond de kinderen al op te wachten. Ze kregen een rondleiding door de bakkerswinkel en de bakkerij. Daarna mochten ze als echte bakkers zelf aan de slag, nadat uitleg was gegeven over hoe men een brood bak. Het eigen gebakken brood mocht mee naar huis en het eierkoekmannetje werd opgegeten. Van Harberden wordt dank gezegd voor deze dag.

Minioren- en Junioren zwemmers Goeree-Overflakkee opnieuw in actie

GOEREE-OVERFLAKKEE - De eilandelijk zwemselectie, samengesteld uit zwemmers van De Gooye, De Stelle en De Schotejil, heeft zaterdag 26 november deelgenomen aan het 2e Minioren-Junioren Circuit van de KNZB. In Alblasserdam kwamen opnieuw ongeveer 35 jonge wedstrijdzwemmers aan de start om deze Regio wedstrijd te zwemmen. Er werden door de eilandelijke zwemmers 15 ereplaatsen behaald en diverse persoonlijke en clubrecords verbeterd.

De junioren (12-15 jaar) hadden 200m vlinderslag, 100m wisselslag en 50m vrij op het programma staan. Lyke Buscop (junioren-1) werd 2e op 100m wisselslag (1.25.36) en Phaedra Meijer (junioren-2) vervolgens 3e (1.22.14) in haar categorie. Phaedra Meijer greep op 50m vrij (31.56) met een 4e plaats net naast de ereplaatsen, evenals Lyke Buscop (33.59). Aisha Nobels werd op 100m wisselslag ook net 4e (1.29.95). Julien Tanis won bij junioren-1 zowel de 50m vrij (clubrecord in 28.11) als 100m wisselslag (clubrecord in 1.10.48). Xander Vis (junioren-2) werd 2e op zowel 50m vrij (28.90) als 100m wisselslag (1.13.77). Jarno Klink (junioren-2) werd 4e op 100m wisselslag (1.21.97). Luuk Kieviet (junioren-4) zwom naar de 1e plaats op 100m wisselslag (1.09.71), 2e plaats op 50m vrij (26.83) en werd 3e op 200m vlinderslag (2.46.79)

Bij de minioren (tot 11 jaar) kwamen eveneens interessante nummers aan bod en waren er ereplaatsen te vieren. Meyke van Nimwegen won zowel 100m schoolslag (1.58.00) als 50m vrij (40.16). Daphne v.d Slik werd net 4e op 100m schoolslag (2.06.19). Laurens Kalle won tot twee keer toe zilver op resp. 400m vrij (clubrecord in 5.46.75) en 100m rugslag (clubrecord in 1.23.13). Floris Tanis kwam eveneens tweemaal tot een zilveren medaille op resp. 100m schoolslag (1.44.37) en 50m vrij (35.38).

Knappe prestaties waren er o.a. voor Thalia Meijer op 100m wisselslag (1.44.42), Cloë Leeman (junioren-2) op 50m vrij (33.73), Daniël 't Mannetje (junioren-1) op 50m vrij (32.95), Jarno Klink (junioren-2) op 50m vrij (31.25) en Jesse Moelker op 400m vrij (7.02.07). De slotestafette 4x50m wisselslag (2.49.77) werd namens Goeree-Overflakkee gewonnen door Thijs van Dijk, Floris Tanis, Laurens Kalle en Tjeerd Lugtenburg.

Mooiste 'Groeten uit…' van Iris, Emma en Daphne

Emma Jongejan van de Bosseschool in Middelharnis.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Aan de kleurwedstrijd 'Groeten uit…' hebben bijna negenhonderd leerlingen van basisscholen op Goeree-Overflakkee meegedaan. De prijswinnaars zijn Iris Breur (Eben Haëzer, Goedereede-Havenhoofd, 5 jaar), Emma Jongejan (Bosseschool, Middelharnis, 8 jaar) en Daphne Kamp (Het Kompas, Stellendam, 11 jaar). Ze wonnen alle drie een uitstapje naar het Streekmuseum in Sommelsdijk, mét de hele klas. De kleurwedstrijd was een onderdeel van de Maand van de Geschiedenis. Het eilandelijke programma van deze landelijke themamaand was in handen van historische vereniging De Motte, bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, het Streekmuseum Goeree-Overflakkee en het Streekarchief Goeree-Overflakkee.

Daphne Kamp van Het Kompas in Stellendam
Iris Breur van de Eben Haëzerschool op Goedereede-Havenhoofd.

Mijlpaal voor website Vitale Kernen GO

MIDDELHARNIS – In 2013 kreeg de website van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee, www.vk-go.nl, een nieuw en modern jasje. Binnenkort wordt de 15.000ste bezoeker in het zonnetje gezet. Op de website van VKGO wordt naast de politieke standpunten ook dagelijks het aantal bezoekers geregistreerd. De teller loopt momenteel gestaag op naar de 15.000.

Vitale Kernen vindt dit een belangrijke mijlpaal en koppelt hieraan een ludieke actie. Er worden complete diners weggegeven. Bezoekers van de Facebookpagina van VKGO wordt gevraagd het bericht over de 15.000ste bezoeker te delen, daarmee maken ze kans op een dinerbon voor twee personen. Degene die binnenkort de website bezoekt en op de teller – rechtsonder op de homepagina – ziet dat hij/zij de 15.000ste bezoeker is, kan bellen naar het nummer 0187- 631473. De persoon die het eerste belt krijgt eveneens een dinerbon voor twee.