info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

22 september 2015

Dinsdag Eilanden-Nieuws 22 september 2015


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Wederopbouw hart van Nieuwe-Tonge van start

Geen eerste paalslag maar toch een officiële starthandeling, verricht door Janneke Koningswoud en wethouder Daan Markwat. Foto: Hans Villerius

NIEUWE-TONGE – De wederopbouw van Nieuwe-Tonge lijkt begonnen. Althans, van de wijk Tuindorp, die eerder ten prooi viel aan de slopershamer. In het kader van de dorpsvernieuwing die Woongoed GO hier momenteel uitvoert, wordt deze buurt geheel opnieuw opgebouwd. Nieuwe woningen en een nieuwe inrichting van de leefomgeving moeten er een belangrijke kwaliteitsverbetering brengen. Vorige week donderdagmiddag 17 september werd de officiële start gegeven aan fase 1 van de nieuwbouw, die in totaal drie fasen omvat.

Door Hans Villerius

Die starthandeling had duidelijk een symbolische strekking. Niet alleen als het slaan van de 'eerste' paal, zo was de bedoeling, maar in 't bijzonder ook als herinnering aan de persoon van wijlen Piet Koningswoud en de grote inzet die hij als wethouder heeft gepleegd voor de dorpsvernieuwing in Nieuwe-Tonge. Na het plotselinge overlijden van Koningswoud, eerder dit jaar, heeft Daan Markwat diens plaats ingenomen als wethouder en was hij uitgenodigd de eerste paal te slaan. Maar Woongoed GO had ook Koningswouds echtgenote Janneke hiervoor gevraagd, zodat zij tijdens de eerste paalslag de plaats van haar man in kon nemen, om zo symbolisch deze taak op de nieuwe wethouder over te laten gaan. "Op deze manier blijft toch de naam van Koningswoud, die ook kernwethouder van Nieuwe-Tonge was, aan het dorp en aan de dorpsvernieuwing verbonden", zo liet directeur-bestuurder Simon van Nieuwaal van Woongoed GO weten tijdens de startbijeenkomst, die in Ons Dorpshuis gehouden werd.

Schoolvoorbeeld

Van Nieuwaal benadrukte ook de goede samenspraak met de bewoners bij de voorbereidingen van de bouwplannen en de goede harmonie waarin alles gegaan is. "Zo komen we 't zelden tegen. Weliswaar legden de bewoners de lat hoog voor wat de nieuwe woningen moeten bieden: gemak, kwaliteit, energiezuinig, een gevarieerd assortiment en lage huurprijzen, maar aan de meeste wensen kon worden tegemoetgekomen."
Ook wethouder Daan Markwat prees het verloop van de planontwikkeling: "een schoolvoorbeeld van hoe herstructurering in de toekomst plaats moet vinden. Kwaliteitsverbetering realiseren is méér dan slopen en nieuwbouwen! Daarnaast was de samenwerking optimaal. We zijn dan ook blij met de goede relatie tussen de gemeente en woningcorporaties."

Lees verder op pagina 6

Wegenonderhoud

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het college van b. en w. heeft de raad informatie verstrekt over het programma Wegenonderhoud op het eiland voor 2016. De totaal te verwachten kosten worden geraamd op 816.600 euro. In het Wegenbeheerplan is een primaire planning opgenomen van uit te voeren werken opgesteld op basis van de weginspecties van eind 2014/begin 2015. Aan de hand van een lijst met wegvakken die volgend jaar worden aangepakt, wordt bezien welke Duurzaam Veilig-maatregelen genomen kunnen worden. Deze maatregelen worden op informatiebijeenkomsten gepresenteerd. Het is de opzet om het Wegenbeheerplan verder te verfijnen en 1 x per 2 of 3 jaar inspecties in te voeren in het daarvoor gehanteerde systeem.

Wellestrijpsedijk

GOEREE-OVERFLAKKEE – Op vragen van de CDA-fractie over de (onveilige) verkeerssituatie Wellestrijpsedijk in Herkingen, heeft het college meegedeeld dat het waterschap (dat beheer en onderhoud in portefeuille heeft) dit voorjaar de bermen van de dijk heeft voorzien van grasbetonblokken. Het waterschap heeft als pilot kunststof blokken toegepast. Helaas zijn er op diverse wegvakken blokken los geraakt door optrekkend en afremmend vracht- en landbouwverkeer. Wanneer er blokken los laten, kan dit gevaarlijke situaties opleveren. Op de plaatsen waar dit is gebeurd, heeft het waterschap rood-witte schildjes geplaatst.

Boetes flitspaal 'onevenredig'

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het was breaking news, november vorig jaar, toen de nieuwe flitspaal langs de N57, op de kruising bij Goedereede, een massa aan bekeuringen flitste voor automobilisten die harder reden dan 50 km/u. Velen werden, zelfs meermaals, beboet en hadden een heuse financiële strop aan de nieuwe paal; het totaalbedrag aan boetes kostte sommigen zelfs een maandsalaris. Het was dan ook niet vreemd dat daar verzet tegen kwam en dat blijkt niet zonder resultaat: de kantonrechter heeft bepaald dat de boetes 'onevenredig' zijn. Wie beroep aantekende tegen de sancties kunnen daarom nu een flinke meevaller tegemoet zien.

Lees verder op pag. 6.

Ger. Gem. Dirksland krijgt weer eigen predikant

DIRKSLAND – Ds. K. Boeder uit Terwolde - De Vecht heeft het op hem uitgebrachte beroep door de Gereformeerde Gemeente van Dirksland aangenomen. De gemeente van Dirksland was vacant sinds het vertrek van ds. J. Schipper naar Leerdam in januari 2014.

2 / 24

Agenda

Donderdag 24 september

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 en Philipshoofjesweg 65. (Elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Zaterdag 26 september

SOMMELSDIJK – Rommelmarkt aan de Sperwer. Van 10.00 tot 17.00 uur. Tafelhuur € 5,-. Opgave via Sperwer 135 of d.damen@hotmail.com

Donderdag 1 oktober

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 en Philipshoofjesweg 65. (Elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.
Donderdag 17 september
SOMMELSDIJK – Rehobôthkerk, Olympiaweg. Cursus Geestelijke Vorming. Spreker: ds. J.M.J. Kieviet. Onderwerp: 'Kun je zingen van de verkiezing?' Aanvang 19.45 uur. Meer info: 0187-482443 ('s avonds).

Zaterdag 3 oktober

OUDDORP – Hervormde Kerk. Presentatie Psalmbundel in de serie Praeludium deel 5 en zangavond met medewerking van Kamerkoor Dutch Baroque Vocal Consort uit Zwijndrecht. Het kamerkoor staat o.l.v. Gerard de Wit. Aanvang 19.30 uur.
OUDDORP – Herfstmarkt. Terrein familie Hoek, Oudelandseweg 4. Van 9.00 tot 15.00 uur. Organisatie activiteitencommissie kerkbouw HHG Ouddorp.
SOMMELSDIJK – Zangavond in de Rehobôthkerk. Medew.: Jong mannenkoor Jubilate, Gemengd koor Vox Humana, beide o.l.v.v Lennert Knops. Orgel: Tinus Korevaar, piano: Arie v/d Vlist en harpiste: Maria Knops. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis. Opbrengst t.b.v. HHG Nieuwe-Tonge.
DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 en Philipshoofjesweg 65. (Elke eerste zaterdagmorgen van de maand) van 9.00 tot 12.00 uur.
MIDDELHARNIS – Repaircafé. Elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur. Locatie: Kringloopcentrum Goed voor Goed, Simon Stevinweg 49.
SOMMELSDIJK – Zangavond in de Rehobôthkerk. M.m.v. Jong Mannenkoor Jubilate, Gemengd koor Vox Humana, beide o.l.v. Lennert Knöps, orgel: Tinus Korevaar, piano: Arie v.d. Vlist en harpiste: Maria Knops. Aanvang 19.30 uur. Collecte bestemd voor de HHG Nieuwe-Tonge.

Dinsdag 6 oktober

DIRKSLAND – Werkplaats Aannemersbedrijf Verburg, Onwaardsedijk 2. Verkoping van beenmode, textiel en kinderkleding van Kleding-voor-kinderen van 13.30 tot 16.30 uur. De opbrengst is bestemd voor De Schutse, zie www.deschutse.nu.

Donderdag 8 oktober

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 en Philipshoofjesweg 65. (Elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Zaterdag 10 oktober

MIDDELHARNIS – Hervormde Kerk - Cantateconcert Kamerkoor Fiori Musicali, o.l.v. Sietse van Wijgerden. Monumentendag. Programma: Cantates van Bach, m.m.v. Orion Ensemble. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 13 oktober

OUDDORP – Inloop De Boei. 'De Overkant', Dijkstelweg 33. Koffie en thee staat klaar vanaf 10.00 uur. Er wordt een zelf meegebrachte lunch genuttigd. Het middagprogramma start om 13.30 uur. Onderwerp: Open leeskring, bespreking van het boek 'De logeerkamer'. Info via info@deboeigo.nl of 06-22111572. www.deboeigo.nl

TechNet verbindt onderwijs met álle bedrijven

Leerlingen maken op school kennis met de praktijk

GOEREE-OVERFLAKKEE – TechNet werkt. Dat is de conclusie van een expertcommissie die het fenomeen in 2012 onderzocht. Volgens de commissie is er in de diverse regio's al veel bereikt. "Onze conclusie is dat TechNet een waardevol programma is. Er is echter nog ruimte voor verbetering." Op Goeree-Overflakkee moet nog duidelijker worden dat TechNet veel verder gaat dan alleen techniek. Is TechNet wel de juiste naam, vragen deelnemers van de TechNet-kring Goeree-Overflakkee zich af. In ieder geval dekt 'Tech' de lading lang niet helemaal.

Door Kees van Rixoort

TechNet bevordert de regionale samenwerking tussen voortgezet onderwijs, mbo en bedrijven. In TechNet-kringen, die overal in Nederland actief zijn, werken scholen en ondernemers samen aan aantrekkelijker onderwijs en betere loopbaanoriëntatie voor jongeren.

Het landelijke uitgangspunt is om meer leerlingen te laten kiezen voor een toekomst in de techniek. Daarom werken in veel TechNet-kringen vmbo- en mbo-scholen samen met technische bedrijven. Maar op Goeree-Overflakkee is de aanpak veel breder, ook vanuit het idee dat techniek overal wordt toegepast, zoals in de sectoren zorg, welzijn en landbouw.

Drie o's

Op Goeree-Overflakkee zijn, naast de mbo's (inclusief het Edudelta College), twee brede scholengemeenschappen – de RGO en CGS Prins Maurits – betrokken én zien ook niet-technische bedrijven het nut van meer onderling contact. Daar komt nog bij dat ook de gemeente participeert. De TechNet-kring Goeree-Overflakkee verbindt dan ook drie o's: onderwijs, ondernemers en overheid. Het gemeenschappelijke doel is om onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar aan te laten sluiten.

Op woensdag 30 september houdt de eilandelijke kring weer een bijeenkomst. Deze keer is de plaats van handeling de aula van de RGO. De aanvang is 19.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst komt vooral de praktijk aan de orde. Bezoekers krijgen meer te horen en te zien over best practices, maar hebben daarnaast ook volop mogelijkheden om te netwerken. Ira van Harras, programmamanager bij Het Groene Brein Beroepsonderwijs/ROOTS, gaat het een en ander vertellen over de kansen voor ondernemers, het onderwijs en de overheid in de nieuwe economie. Interessant zijn voorts een drieluik over de verbinding van de drie o's en een presentatie van Mike Dreisch, secretaris van de Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee (FOGO), over onderwijs, ondernemers en overheid. Een meet & greet sluit deze vierde TechNet-bijeenkomst af.

Alle ondernemers zijn welkom, ook als zij een niet-technisch bedrijf hebben, benadrukt Adrie Krielaart, regiodirecteur van het Edudelta College in Sommelsdijk en Middelharnis, een van de TechNet-scholen. "Er is behoefte aan input van bedrijven in de meest brede zin van het woord. Wij focussen niet alleen op techniek, maar willen heel Goeree-Overflakkee verbinden. Dat doen we niet met de benen op tafel, maar heel praktisch, met stages, onderzoeken, opdrachten vanuit bedrijven voor scholieren, bedrijfsbezoeken, banenmarkten – en noem maar op."

Er is al veel wisselwerking tot stand gekomen op Goeree-Overflakkee. Krielaart noemt een windmolenproject, een snuffelstage (kijkje in de keuken) bij een garagebedrijf, het promotieteam van Goeree-Overflakkee, het Energy Festival, het GO Sportteam, sportieve activiteiten aan de Brouwersdam en GO Classic. Projecten waarin twee of drie o's betrokken zijn. Daarbij speelt de lokale overheid ook een voorbeeldfunctie, zegt Evelyn Mijnders van de gemeente Goeree-Overflakkee, onder andere door goede stagemogelijkheden te bieden.

Veel echter

Dat onderwijs, ondernemers en overheid elkaar nodig hebben staat als een paal boven water. "Je hebt verbinding, aansluiting nodig", zegt Pieter Brandwijk van de Prins Maurits. "Als je met elkaar optrekt, kun je van elkaar leren en weet je wat er speelt. Praat met elkaar in plaats van over elkaar, en ga met elkaar aan de slag! Voor leerlingen doet het ertoe als ze werken aan een onderzoek of een opdracht voor een onderneming. Dat is veel echter."

"We zijn er nog niet", vindt Evelyn Mijnders van de gemeente, "maar we komen steeds verder. Verbinding is superbelangrijk. Er ligt een visie, die is vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee geeft ook de politiek aan dat dit een hot item is. Er zijn nog veel meer bedrijven nodig om het platform TechNet verder te brengen. Bedrijven uit alle mogelijke sectoren."

Karen van Huygevoort, coördinator van de TechNet-kring Goeree-Overflakkee beaamt dat volmondig. "Alle sectoren hebben met technische innovaties te maken. Hele werkprocessen veranderen. Dat heeft grote gevolgen voor het onderwijs. Je kunt daarop inspelen door elkaar te ontmoeten."

Kom dus naar de bijeenkomst van de TechNet-kring Goeree-Overflakkee op 30 september. Er is wat te halen én te brengen.

Inzameling oud papier door verenigingen blijft gehandhaafd

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het Afvalbeleidsplan 2015-2020 stond donderdagavond prominent op de agenda van de gemeenteraad. Met het Afvalbeleidsplan worden kaders aangegeven waarbinnen het beleid op het gebied van inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval voor de komende jaren binnen de gemeente wordt vormgegeven. In 2014 gaf de raad opdracht aan het college tot het opstellen van een Afvalbeleidsplan. In juli van dat jaar werd vervolgens ingestemd met de startnotie en werd de ambitie uitgesproken om in 2020 rond 75% van het huishoudelijk afval nuttig toe te passen. Op dit moment staat de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval op een keerpunt. In navolging van het door het Kabinet vastgesteld beleid moet de gehele inzameling opnieuw worden bekeken.

Door Jaap Ruizeveld

Het gemeentebestuur geeft aan dat de maatregelen die in het Afvalbeleidsplan zijn opgenomen binnen de huidige beschikbare financiële middelen, die via de afvalstofheffing binnenkomen, worden uitgevoerd. Dit betekent dat geen sprake is van een lastenverhoging voor de burger, uitgaande van maximaal 100% kostendekking. De in het Afvalbeleidsplan 2015-2020 opgenomen herziene begroting toont aan dat vanaf 2018 de opbrengsten hoger zullen zijn dan de kosten. Theoretisch houdt dit in dat het tarief van de afvalstoffenheffing naar beneden kan. Er zijn echter diverse zaken opgenomen, die erg onzeker zijn. Zo is o.a. aangegeven dat door betere scheiding hogere bedragen worden ontvangen uit het Afvalfonds. Het risico bestaat dat de extra scheiding niet geheel wordt gerealiseerd, waardoor de geraamde inkomsten mogelijk niet worden gehaald. Daarnaast is onduidelijk of in de toekomst de gehanteerde tarieven vanuit het Afvalfonds gelijk blijven of wijzigen.

Beeldvormend

Het was pas de beeldvormende fase en dan stellen de fracties talrijke vragen ter verduidelijking op weg naar hun uiteindelijk oordeel. Wethouder Markwat kreeg rijkelijk complimenten voor zijn gedegen dossier. Inspreker Van der Laan (vrijwilliger bij MSV en AV Flakkee) uitte bij het onderdeel invoeren eilandbreed van de blauwe papiercontainer zijn ongerustheid over een publicatie waarin een passage was opgenomen dat "het afschaffen van de inspanningsvergoeding voor oud papier een grote impact zou hebben op verenigingen, scholen en kerken die deze bijdrage in hun exploitatie hebben ingecalculeerd." Dat staat zo in het document, maar daar kiezen wij niet voor, stelde Markwat met nadruk. Het inzamelsysteem met de verenigingen e.d. blijft intact, zoals aangegeven in de samenvatting van het voorgesteld beleid. Vanaf 2016 wordt dan 1x per maand, met perswagens en minicontainers, in de gehele gemeente deze activiteit uitgevoerd. Dit was een opluchting voor de inspreker, die juist aangaf dat het huidige systeem al vele jaren prima verloopt.

Reactie op 'Twintigers'

Mede naar aanleiding van de reacties op onze 'excuses' in verband met de plaatsing van de artikelenserie over 'Twintigers', wil Eilanden-Nieuws graag een verklaring geven.

De negatieve reacties van onze abonnees die we kregen op de serie twintigers gingen niet alleen over het interview met het homostel. Ook de vorige interviews waren onderwerp van discussie bij onze abonnees. De teneur van die reacties was: "Waarom biedt Eilanden-Nieuws een podium aan mensen met meningen als "niets te doen op zondag" en "winkels open op zondag", terwijl veel mensen op ons eiland (ook twintigers) daar anders over denken? Daarom schreven we in onze abonnee-editie een reactie, die weer een stroom van reacties opriep bij anderen.

We begrijpen – achteraf - dat onze reactie aanleiding kon geven tot misverstanden. De indruk is gewekt dat Eilanden-Nieuws discriminerend is tegenover LHBT'ers (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders). Dit onjuiste beeld betreuren wij zeer, want hiervan is geen sprake. Wij erkennen dat onze formulering met betrekking tot het 'podium bieden aan een levensgevoel en -wijze' ongelukkig was en bieden dan ook onze excuses aan aan allen die zich hierdoor gekwetst hebben gevoeld!

In een gesprek met bestuursleden van Gay op Flakkee hebben we dit besproken en de bedoeling van onze reactie op de artikelenserie toegelicht. Er is afgesproken dat we contact zullen houden als het gaat over de positie van LHBT'ers in de eilandelijke samenleving.

Eveneens hebben wij een gesprek gehad met de geïnterviewden, Arjan en Menno. Zij waren terecht teleurgesteld n.a.v. onze verklaring, maar begrijpen onze intenties. Wij betreuren naar hen toe dat ze ongewild het middelpunt van discussie zijn geworden in de media en hebben daar onze excuses voor aangeboden.

Overigens staat Eilanden-Nieuws nog steeds achter de doelstelling van de interviewserie 'Twintigers', namelijk de twintigers van Goeree-Overflakkee aan het woord laten over hun band met het eiland. De serie krijgt binnenkort een vervolg in de vrijdagkrant.

Eilanden-Nieuws

Snelheidsboetes Goedereede met de helft verminderd

Eén van degenen die in het verweer kwam tegen de boetes, maar in de krant liever anoniem blijft, kreeg van de Rechtbank Rotterdam bericht dat het totaal te betalen boetebedrag met twee derde wordt verminderd. Op 16 september kwam zijn zaak voor tijdens een openbare zitting.

Door Hans Villerius

Verweerder had in zijn beroep aangegeven dat de maximumsnelheid op de kruising aanvankelijk 70 km/u bedroeg, later verlaagd werd naar 50, maar dat op die lagere maximumsnelheid nooit werd gehandhaafd. Daardoor groeide in de praktijk de situatie dat automobilisten de maximumsnelheid van 70 bleven aanhouden. Dat na het plaatsen van de nieuwe flitspaal wel tot handhaving over werd gegaan, had volgens verweerder zeker bekendheid moeten krijgen. Bovendien, zo stelde hij, betreft het een zeer overzichtelijke kruising, waarvoor met het oog op de verkeersveiligheid een lagere maximumsnelheid niet nodig is. Ten slotte verdedigde hij zich met het argument dat, doordat er ruime tijd zat tussen het geflitst worden en het ontvangen van de eerste bekeuring, hij niet de gelegenheid kreeg z'n rijgedrag aan te passen. Pas nadat 'ie z'n eerste bekeuring kreeg, besefte hij dat voor het passeren van de kruising een maximumsnelheid van 50 geldt i.p.v. 70. "Ik rijd hier al jaren voorbij en je let er niet elke keer op of alle borden nog wel 't zelfde zijn. Bij mij, en bij vele anderen, zat nog steeds de 70 van vroeger erin", zo verduidelijkt hij.

Behoorlijk bestuur

De kantonrechter, mr. J.W. Langeler, vindt dat verweerder een heel eind gelijk heeft. Hoewel de sancties formeel terecht zijn opgelegd, mogen ze niet onevenredig zijn in verhouding tot de doelen die gediend worden met het handhaven van de geldende maximumsnelheid, zo stelt de kantonrechter met een verwijzing naar het Awb.
Daarnaast, zo oordeelt hij, moeten opgelegde sancties onder meer worden getoetst aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. "Gelet op het grote aantal beschikkingen dat met betrekking tot het betreffende kruispunt in de periode van één maand is opgelegd, was een meer afdoende waarschuwing dat tot handhaving zal worden overgegaan in dit geval wenselijk."
Ook de tijd die verstreek tussen het geflitst worden en het krijgen van de eerste bekeuring geeft de kantonrechter aanleiding om over het hart te strijken. "Handhavingsbeleid sorteert pas daadwerkelijk effect vanaf het moment dat betrokkene bekend wordt met het feit dat aan hem een sanctie is opgelegd."

Onevenredig

Alles overwegende is de kantonrechter tot het oordeel gekomen dat, afgezet tegen de beoogde verkeersveiligheid, verweerder "onevenredig" werd getroffen door de in totaal zes boetes die hij kreeg. En ook dat meer dan drie boetes voor hetzelfde 'vergrijp' niet billijk is als het nog enige tijd duurt voordat de eerste bekeuring daadwerkelijk op de mat valt. Uiteindelijk hoeft slechts van de drie 'duurste' bekeuringen de helft te worden betaald, terwijl de overige boetes worden "gematigd tot nihil", ofwel kwijtgescholden worden.
Intussen hebben meerderen die beroep aantekenden van de Rechtbank bericht gekregen dat ook zij niet meer dan de helft van het boetebedrag hoeven te betalen.

41 nieuwe woningen in Nieuwe-Tonge

Foto: Hans Villerius

Vervolg van de voorpagina

Toen daarna namens het aannemingsbedrijf, Waal uit Vlaardingen, John de Geus het woord kreeg, liet deze weten dat van een eerste paalslag deze middag geen sprake kon zijn. De heibaas die in Nieuwe-Tonge de palen zal slaan, had op het karwei ervoor met dusdanige tegenslag te maken dat 'ie daar nog niet klaar was, met als gevolg dat de heistelling hier nog niet beschikbaar was. Maar om toch een alternatieve starthandeling mogelijk te maken, was voor de gelegenheid een kraan naar de Nieuwe-Tongse bouwput gebracht waarmee de eerste paal geboord werd, althans de eerste meters. De heislagen zullen er deze week klinken. Niettemin was er toch sprake van een officiële handeling, waarvoor Janneke Koningswoud ín de cabine plaatsnam en wethouder Markwat ernaast. Op het moment dat de boor in werking werd gezet, daalde naast het hemelwater een regen van confettislierten over de bouwplek neer en was de start van de wederopbouw een feit.

Kwaliteit


In totaal zullen er 41 woningen worden gebouwd, tegenover de 58 die werden gesloopt. Dat geringere aantal heeft te maken met het beperkte aantal woningzoekenden in Nieuwe-Tonge, zo legde Van Nieuwaal donderdagmiddag uit. Tegenover de 17 woningen minder staat dat voor de nieuw te bouwen wijk geïnvesteerd zal worden in kwaliteit, met veel leefruimte en voldoende parkeergelegenheid. Vier verschillende woningtypes zullen er verrijzen, die op zich weer onderverdeeld zijn in verschillende uitvoeringen en indelingen, zodat er straks sprake is van een grote differentiatie in de wijk.
Volgens de aannemer zal het bouwproces snel verlopen. "Ik noem geen opleverdatum waar u me aan op kunt hangen, maar het zal rapper zijn dan u elders op 't eiland ziet gebeuren…"

De klant keer op keer verrassen

"Kwaliteit staat bovenaan bij ons", zegt Arjanne Hameeteman. "Maar we houden het ook graag betaalbaar. Ook in het eetgedeelte van onze zaak kun je hier met je gezinnetje relatief goedkoop eten. Niet gek, want vis is gezond."

Visspecialist Hameeteman in Ouddorp heeft begin 2015 een enorme metamorfose ondergaan. Arjanne en haar man Hans besloten een jaar eerder dat het roer om moest, nadat ze de ruim zestig jaar geleden gestichte speciaalzaak met z'n tweeën voortzetten. "Er was een frisse wind nodig. Het bedrijf had te lang stilgestaan."

Van het pand aan het huidige Plein 215 bleven alleen de muren en het dak overeind. Alles ging op de schop, inclusief het interieur. "We hebben ook meer aandacht voor de scholing en bijscholing van het personeel, zodat we de klant goed kunnen adviseren. Dat mag de klant ook van ons verwachten. Net zoals verse producten en een breed assortiment."

Dat assortiment bestaat uit verse vis, voor een groot deel afkomstig uit Stellendam, gerookte vis, salades, broodjes en kant-en-klaarmaaltijden. "Onze gerookte paling is een begrip. Het roken gebeurt bij ons nog op authentieke wijze, met eikenhout in een vat", zegt Arjanne. "Van de salades en kant-en-klaarmaaltijden maken we 98 procent zelf. Daar onderscheiden we ons mee, de klant ziet dat. Het is belangrijk dat we achter onze producten staan. Als de mosselen helemaal in het begin van het seizoen maar 23 procent vlees hebben, dan verkopen wij ze niet. Dan wachten we liever twee weken en kunnen we wél een goed product aanbieden." Onder andere kreeften en oesters zwemmen rond in de leefbak met Oosterscheldewater, die een prominente plaats in de zaak inneemt. De klant kan zelf kiezen.

De frisse wind, die Arjanne en Hans voor ogen hadden, is inderdaad gaan waaien bij Visspecialist Hameeteman. "We zijn continu aan het vernieuwen en bezig nieuwe recepten en acties te ontwikkelen. We willen de klant constant prikkelen en keer op keer verrassen. Daar komt nog bij dat alles kan bij ons. Niets is te gek, nee verkopen we niet."

De zaak presenteert zich voorts als duurzaam. Zo vindt de bereiding plaats aan een HR-bakwand, is het pand voorzien van ledverlichting en zijn een eigen verpakkingslijn (geen plastic meer, maar een speciale soort karton) en een eigen koeltas in voorbereiding. De komende maanden staat er heel wat te gebeuren: op 30 november presentatieavond met kerstpakketten, op 11 december een kerstproefavond, beide in samenwerking met buurman Jumbo Sperling, en de verkoop van vis in de wintersportgebieden. Duidelijk: Visspecialist Hameeteman is volop in beweging.

De kracht van schaalgrootte

Aan NXXT gaat FIRSTT vooraf. Het systeem dat Jan Catsburg bedacht zit logisch in elkaar: eerst een opleiding tot rijinstructeur, daarna als franchisenemer van NXXT Verkeersscholen aan de slag met het geven van autorijles. Hiermee biedt NXXT langdurige groei, zowel persoonlijk, vanuit de opleiding naar zelfstandig ondernemerschap, als professioneel in de vorm van het succesvol runnen van de eigen rijschool. De formule werkt: er zijn al zeventig aangesloten rijinstructeurs.

De franchisenemers zijn gevestigd in heel Nederland. Van het noorden van Groningen tot Zeeuw-Vlaanderen en van Flevoland tot Zuid-Limburg. Het hoofdkantoor van NXXT staat in Stellendam. Directeur Jan Catsburg (29): "Een prima locatie. Stellendam ligt centraal in West-Europa."

Catsburg startte zes jaar geleden, op jonge leeftijd als geboren ondernemer. Zijn formule sloeg aan. Momenteel werken er in totaal 110 mensen bij NXXT, inclusief de franchisenemers. Het bedrijf, dat een eigen promotieteam heeft, wil op termijn doorgroeien naar circa 120 aangesloten rijinstructeurs. Recent zijn er NXXT-rijscholen bij gekomen in Deventer, Hoogeveen en Assen.

Groei wil Catsburg realiseren door ook vooral oudere werklozen om te scholen tot rijinstructeur. "Ze zijn van harte welkom, het maakt niet uit uit welke branche ze komen. Vaak gaat het om mensen die veel levenservaring hebben en de nodige senioriteit en autoriteit uitstralen. Daar zijn wij bij NXXT juist blij mee. Na de selectie krijgen ze eerst een opleiding: FIRSTT is de first step. Die opleiding duurt zes tot acht maanden. We hebben drie opleidingslocaties, verdeeld over het land: Zwolle, Best en Stellendam."

Na de opleiding komt de next step: NXXT. "Wij zorgen ervoor dat de ondernemer, onze nieuwe franchisenemer, een volle agenda krijgt en binnen twee maanden volledig aan de slag kan. Wie net van de opleiding komt is fris en goed op de hoogte van de laatste regels. Dat is positief."

De leerlingen vinden dat ook, geeft Catsburg aan. "Alle auto's rijden met volle agenda's rond. Met veel leerlingen en veel auto's kunnen we volume draaien. Daardoor kan NXXT de autorijlessen aanbieden tegen een scherpe prijs. Lage prijzen en snel slagen, daar gaat het bij ons om." Een les kost bij NXXT vanaf 29 euro. Iedere leerling krijgt een gratis proefles en, als het felbegeerde papiertje is verworven, een slipcursus cadeau. Daar komt nog bij dat NXXT de theorielessen aanbiedt via een online leermethode met slagingsgarantie. Dat betekent dat de leerling altijd slaagt voor een vast bedrag.

NXXT timmert flink aan de weg. De naamsbekendheid van het bedrijf groeide onder andere door radioreclames en een optreden bij Alberto Stegeman. Binnenkort staat NXXT in de schijnwerpers in het programma Business Class van Harry Mens. Maar voor Jan Catsburg is het belangrijkste dat er steeds meer van die herkenbare NXXT-auto's door Nederland rijden… "De kracht zit in het gezamenlijke en de schaalgrootte."

3e Kiwanis Barrelrun levert € 12.000 op voor het goede doel

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het was vorige week medio september en voor Kiwanis Goeree-Overflakkee betekent dat tijd voor de inmiddels traditionele Barrelrun. Het is één van de acties die de eilandelijke serviceclub jaarlijks organiseert voor het goede doel: het welzijn van het kind. Dit jaar werd de Barrelrun gehouden van 17 t/m 19 september, en de opbrengst was weer hoger dan de vorige keer: € 12.000. Met dit bedrag werden ditmaal twee goede doelen bedacht, die afgelopen zaterdagmiddag beide een cheque van € 6.000 in ontvangst mochten nemen.

Tekst en foto's: Hans Villerius

Het was de derde editie van de Barrelrun die vorige week werd gehouden. De naam van het evenement geeft het al aan: deelnemers aan de run – iedereen kan zich ervoor opgeven – komen met oude auto's naar de start. De wagens mogen voor niet meer dan € 500 á € 1.000 op de kop zijn getikt, maar ze moeten wel APK-gekeurd en verzekerd zijn. En aan de auto die het origineelst is opgetuigd, natuurlijk met in achtneming van de wettelijke voorschriften, wordt de originaliteitsprijs uitgereikt: een fraaie beker. Maar dat is niet alles. De deelnemers aan de run – veelal ondernemers – gaan met hun wagens drie dagen op stap, om een programma af te werken dat de Barrelorganisatie voor ze heeft samengesteld. Daar zitten ook een paar opdrachten tussen waarvan de uitvoering eveneens meeweegt in het toekennen van de originaliteitsprijs. Opdrachten ook die een ware beproeving zijn voor de motoren van de barrels, zodat het een heuse prestatie is om weer veilig op het eiland terug te komen.

Ingrediënten

Hotelovernachtingen, diners en eventuele andere activiteiten – zoals dit jaar karten – zijn allemaal in het inschrijfgeld van € 500 per deelnemer inbegrepen. Maar het overgrote deel van dit bedrag gaat natuurlijk naar de begunstigden. Samenvattend heeft de Barrelrun dus drie ingrediënten: geld bijeenbrengen voor het goede doel, drie dagen lang netwerken met elkaar én genieten van gezelligheid en gein.

Kakelbont

Dat laatste begon al op het verzamelpunt, vorige week donderdagmorgen op het parkeerterrein bij Tieleman Keukens, toen het ene na het andere vehikel aan kwam zetten, al op afstand te horen of te zien door de velerlei soorten geluiden die de barrels voortbrachten. Claxons, sirenes, koeiengeloei, hese vrachtwagenhoorns en allerlei ander gehoest en gesnerp kwam voorbij, evenals diverse knipper- en zwaailichten; maar ook de opsmuk waarmee de wagens waren opgetuigd zorgden voor een kakelbonte optocht, waarvan menig barrel flink op de lachspieren werkte als die op het verzamelpunt verscheen.

Gein

Na een smakelijk ontbijt bij Werelds Inside gingen de 47 deelnemers met 22 barrels – zes meer dan vorig jaar – op weg, naar België. Tijdens het verblijf bij de zuiderburen moesten originele foto's worden gemaakt, natuurlijk met de barrel in de hoofdrol. Bijvoorbeeld naast een identieke wagen, of met een dame op de auto, of met alle vier de wielen in het water. Maar ook werd onderweg de nodige gein uitgehaald. Voor een enkele wagen resulteerde dit in een landing in een sloot, maar met inzet van een paar andere wagens werd 'ie weer overeind gezet en kon die z'n weg vervolgen. En als je dan toch aan 't dollen bent met een wagen waarvan je weet dat 'ie daarna naar de sloop gaat, wat let je dan nog om ook niet even, maar toch weer wel voorzichtig, botsautootje te spelen? Voor twee barrels leverde dat – zaterdagmiddag vlak voor de eindstreep – een lekke radiateur op, zodat die niet meer aan de finish verschenen. Maar, zo lieten de Barrelaars na afloop weten, "we hebben vréselijk gelachen…!"

Goede doelen

Het eindpunt van de route was het bedrijf JD Repair te Stellendam van Jaco van Oostenbrugge, één van de initiatiefnemers en medeorganisatoren van de Barrelrun. Hier werden de wagens weer opgesteld, onder de modder, grasplakken, of hier en daar een deuk. En het was voor deze keer zelfs geen enkel probleem als op de auto's werd gelopen en gesprongen.
Maar na alle gein kon aan 't eind van de zaterdagmiddag toch serieus de opbrengst van de derde editie van de Barrelrun worden bekendgemaakt en konden de twee goede doelen blij verrast hun cheques in ontvangst nemen. Dat zijn het Prinses Beatrix Spierfonds, voor onderzoek naar de spierziekte SMA. Hieraan lijdt Jasmijn Tanis uit Ouddorp en zij mocht deze cheque in ontvangst nemen. Bovendien wordt er € 500 beschikbaar gesteld waarmee Jasmijn aan zwemactiviteiten deel kan nemen, omdat ze dit zo graag doet. Het andere goede doel is Stichting G-O Special Kids, die sport- en bewegingsactiviteiten organiseert voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische belemmering en die daardoor niet naar een sportvereniging kunnen.

Originaliteitsprijs

Ook de winnaar van de originaliteitsprijs werd bekendgemaakt. Het bleek het team Scarabee te zijn, dat gevormd wordt door Marc Markwat, Ernst Verhoef en Marco van Kempen. Ze hadden een skybox op hun barrel gemonteerd, waaruit aan het ene eind een helm kwam met een kop erin en aan het andere eind de punten van twee laarzen schoenen.
Met een afsluitende barbecue werd de derde Kiwanis Barrelrun afgesloten. Organisatoren, deelnemers en begunstigden kunnen weer terugkijken op een geslaagd evenement, dat mede mogelijk wordt door de bijdragen van sponsors.

Zie voor een filmpje www.eilandennieuws.nl.

169 mensen op stap met het Rode Kruis

Deelnemers en vrijwilligers genieten van de maaltijd

GOEREE-OVERFLAKKEE – Onlangs werd weer de jaarlijkst boottocht georganiseerd door het Rode Kruis. Titania Poort schreef onderstaand verslag.

Op dinsdag 8 september werd weer het jaarlijkse boottochtje georganiseerd door het Rode Kruis. Er hadden zich 169 mensen opgegeven en 11 vrijwilligers stonden klaar om hen een leuke dag te bezorgen. Ook het weer werkte mee, het was droog en niet al te koud. Om kwart over acht begon het inschepen al en uiteindelijk konden de trossen om half tien worden losgegooid.

De vaartocht ging over het Haringvliet, Hollands Diep, de Amer, de Bergsche Maas bij Heusden richting Wijk en Aalburg, de afgedamde Maas op door de Wilhelminasluis naar Woudrichem, langs slot Loevestein richting Gorkum, dan over de Beneden Merwede langs Dordrecht, via de Oude Maas het Spui op richting Haringvliet en uiteindelijk Stellendam. De gasten genoten enorm van deze mooie route en werden onderweg flink verwend.

Volle boot

Tijdens de koffie met bolussen, heette voorzitter Titania Poort iedereen van harte welkom. Zij memoreerde onder andere aan het feit dat deze reis vroeger altijd werd georganiseerd door Bram Hoek. Door zijn overlijden in september vorig jaar en het feit dat de gemeente door veranderde wetgeving geen adressen meer mocht verstrekken van inwoners die in aanmerking zouden komen voor deze boottocht, kon deze in 2015 niet doorgaan. Maar dankzij de inspanningen van met name Mineke Pikaart, is het dit jaar toch gelukt de boot vol te krijgen. Met een dankwoord en een applaus voor alle vrijwilligers die onder leiding van Kees Pikaart deze dag klaar stonden voor alle gasten die op enigerlei wijze hulp nodig hadden, kon men weer verder gaan met de koffie en genieten van het mooie uitzicht. Na een prima lunch, werd volop gebruik gemaakt om op het bovendek een kijkje te nemen en werd later op de middag een gezellige bingo gehouden. Er waren heel wat mooie prijzen door verschillende bedrijven uit Ouddorp ter beschikking gesteld. Na de bingo was het weer tijd voor een drankje en werd er weer gezellig verder gekletst, De avondmaaltijd werd eveneens aan boord aangeboden en ook hierover was men vol lof. Om half negen werd de haven van Stellendam bereikt en kon men gaan beginnen met het ontschepen.

Sponsors

En omdat vele handen licht werk maken, liep alles heel gesmeerd. De gasten waren zonder uitzondering heel enthousiast over deze dag en het "tot volgend jaar" werd dan ook veelvuldig gehoord. Dankzij de volgende sponsoren kon deze dag zo'n succes worden: Kommer Akkershoek, Jumbo, Eilanden-Nieuws, Ons Eiland, Foto Hameeteman, Het Kadootje, Marskramer, Bruna, Boekhandel Akershoek, Warenhuis Van der Bok, Viskil, Apotheek Ouddorp, Albert Heijn, Voogd Meelhandel en Rederij Fortuna.

Bewonersavond Nieuwe-Tonge en Battenoord

NIEUWE-TONGE - Dinsdag 29 september is er om 19.30 uur een bewonersavond voor alle inwoners van Nieuwe-Tonge en Battenoord in Ons Dorpshuis te Nieuwe-Tonge.

Tijdens deze bijeenkomst wordt o.a. gepraat over het kernbudget, dat door de gemeente aan het dorp wordt toegekend. Het gemeentelijk beleid is begin dit jaar veranderd en vastgelegd in het plan MOOI. De rol van de dorpsraad is daarin ook omschreven.

Op de bijeenkomst zal de vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Bas ter Stege, een korte toelichting geven.

Windfonds

Bovendien zal er op de bewonersavond een toelichting worden gegeven door Monique Sweep, directeur bij Deltawind. Ook hier betreft het een financieel onderwerp: het windfonds. Dit windfonds wordt in het leven geroepen naar aanleiding van de uitbreiding van het windpark "Battenoert".

Zowel het windfonds als het kernbudget komen het dorp ten goede. Bewoners met goede plannen kunnen gezamenlijk of individueel een beroep doen op deze budgetten. Voorwaarde is dat het geld besteed wordt aan een algemeen belang, het plan moet voor zoveel mogelijk inwoners van het dorp een meerwaarde hebben.

Stem laten horen

Op deze bewonersavond kan iedereen haar of zijn stem laten horen, van jong tot oud! Goede ideeën kunnen worden gedeeld, enthousiasme kan worden overgebracht.

Nieuwe-Tonge is een prachtig authentiek ringdorp, met een 15e-eeuwse kerk met kerkgracht in het midden. Het dorp ligt op enige afstand van de provinciale weg, goed bereikbaar en toch heerlijk rustig. Battenoord is van oudsher het haventje van Nieuwe-Tonge. Een buurtschap, pal aan het mooie Grevelingenmeer gelegen. Dorp en buurtschap zijn plekken om te koesteren. De huidige dorpsraad zoekt naar mensen die zich betrokken voelen en mee willen denken om Nieuwe-Tonge en Battenoord groen, saamhorig, levendig en op de kaart te houden.

De huidige dorpsraad nodigt inwoners van Nieuwe-Tonge en Battenoord van harte uit om deze belangrijke bewonersavond bij te wonen.

Ons Dorpshuis, Korteweegje 14, 3244 AL Nieuwe-Tonge.

Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

INGEZONDEN:
Gratis cursus over een uniek boek

SOMMELSDIJK - Zet 40 schrijvers bij elkaar en laat ze een boek schrijven over het ontstaan van de wereld, de visie op de mens, de normen waar we ons aan moeten houden, enz. Wat een wirwar van meningen zou dat opleveren. Ook al zou een eindredactie proberen eenheid in dat boek aan te brengen, het zou een boek vol tegenstrijdigheden worden. De Bijbel is geschreven door meer dan 40 auteurs, die ook nog eens in heel verschillende tijden leefden. Maar de grote lijn is al eeuwenlang voor mensen uit heel verschillende culturen helder. Zoveel schrijvers, maar toch één boodschap. Dat mag wel uniek genoemd worden. Trouwens: er zijn veel meer redenen waarom de Bijbel uniek is.

Unieke zaken zijn in de visie van de meeste mensen de moeite waard om aandacht aan te besteden. Waarom zou u of jij dat ook niet laten gelden voor de Bijbel? Wij bieden graag de gelegenheid om in de komende periode op een zakelijke en boeiende wijze wat meer over de unieke aspecten van deze 'bestseller' te weten te komen.

De cursus wordt gegeven op 5 donderdagavonden in oktober en november. Natuurlijk zorgt het bijwonen van álle avonden voor een 'compleet' beeld, maar er is geen enkel bezwaar tegen als u of jij één of meer avonden uitprobeert. Aanmelden is niet verplicht, maar we stellen het wel op prijs i.v.m. het verzorgen van een hapje en een drankje. Dat aanmelden kan bij Jan Mierop via 0187-485264 of via mieropj@zonnet.nl. De organisatie van deze avonden berust bij een groepje Bijbelliefhebbers uit diverse plaatselijke kerken.

Ten slotte geven we hieronder nog de precieze data e.d.:

Data: Donderdag 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november 2015.

Tijden: Inloop om 19.30 uur, start om 20.00 uur, afloop om 21.15 uur, daarna is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en drankje.

Locatie: 'Oranjerie', Stoofhoek 4, 3245 XR Sommelsdijk (naast Refugium).

Thema's: Avond 1: Wat voor boek is de Bijbel?

Avond 2: Het Oude Testament

Avond 3: Het leven van Jezus

Avond 4: De christelijke kerk

Avond 5: De kern van het christelijke geloof

Aanmelden Jan Mierop: 0187-485264 of mieropj@zonnet.nl

Maand van de Geschiedenis ook op Goeree-Overflakkee

Hans Goedkoop (foto Merlijn Doomernik).

GOEREE-OVERFLAKKEE – Vorig jaar was er al een kleine aanzet op Goeree-Overflakkee, maar nu, in 2015, staat de geschiedenis nog veel meer in de schijnwerpers tijdens de Maand van de Geschiedenis. Vier organisaties hebben de handen ineengeslagen: Streekmuseum Goeree-Overflakkee, Historische Vereniging De Motte, Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en het Streekarchief Goeree-Overflakkee. Samen hebben ze een aantrekkelijk programma samengesteld voor een breed publiek, passend in het landelijke thema Tussen Droom & Daad.

Door Kees van Rixoort

De Maand van de Geschiedenis is het grootste historische evenement van Nederland. Het vindt elk jaar plaats in oktober. Media, culturele, historische, literaire en toeristische instellingen zetten gedurende die maand historische thema's, personen en gebeurtenissen centraal. Ook de uitreiking van de Libris Geschiedenis Prijs staat op het programma tijdens de Maand van de Geschiedenis.

De vier partijen die de Maand van de Geschiedenis invullen op Goeree-Overflakkee willen met het programma laten zien en ervaren dat geschiedenis interessant is, zeker als het om de eigen omgeving gaat. Het eiland biedt veel aanknopingspunten om het thema van 2015 concreet vorm te geven. Denk aan de strijd tegen het water en het realiseren van verbindingen met 'de overkant'. Denk ook aan de vele verenigingen en stichtingen die zijn opgericht, veelal zonder subsidie. Daar komen ook begrippen als identiteit en trots bij kijken. Voor het museum, het archief, de bibliotheek en de historische vereniging is de Maand van de Geschiedenis bovendien een manier om de zichtbaarheid te vergroten. Naast de bekendheid met de lokale geschiedenis.

De kick-off van de eilandelijke invulling van de Maand van de Geschiedenis is op zaterdag 3 oktober. Dat gebeurt 's morgens om negen uur met een Flakkees ontbijt in het Streekmuseum. Het is het startschot voor een maand vol cultuurhistorische evenementen op Goeree-Overflakkee.

Dromen en daden

Zo is er een pop-up-tentoonstelling in de bibliotheek te Middelharnis, getiteld Tussen Droom en Daad. Deze is samengesteld door leden van De Motte en is de gehele maand oktober te zien. Tussen Droom en Daad toont plannen die ooit zijn bedacht, maar nooit zijn uitgevoerd. Een voorbeeld is de brug die Goeree-Overflakkee via Tiengemeten zou moeten verbinden met de Hoeksche Waard.

Het Streekmuseum schenkt aandacht aan nationaal bekende Flakkeeënaars en hun dromen en daden. Het gaat onder anderen om toneelspeler Louis Bouwmeester, weldoener Pauline van Weel, journaliste Nel Slis, politicus Elco Brinkman, de schrijvers Willem Walraven en Tomas Ross, voormalig minister Ab Klink, beeldhouwer Leo Vroegindeweij, wielrenner Aad van den Hoek, kitesurfer Youri Zoon, dramaturg en toneelschrijver Maarten Vonder, scheepsbouwer Cornelis Verolme en voormalig lid van de Tweede Kamer Henk van Rossum.

Hans Goedkoop

Op 14 oktober is de Avond van de Geschiedenis. Hans Goedkoop – historicus, auteur, literatuurcriticus en presentator van het geschiedenisprogramma Andere Tijden en de serie De IJzeren Eeuw – geeft dan een lezing over dromen en daden in de vaderlandse geschiedenis. Plaats van handeling is Het Rondeel te Middelharnis. Die avond is de pop-up-tentoonstelling Tussen Droom en Daad in Het Rondeel te zien. Een plaats reserveren voor de lezing van Hans Goedkoop kan via www.leerenbeleef.nl of aan de balie in de bibliotheek. Een kaartje kost 5 euro (inclusief koffie of thee).

Ook de jeugd komt aan bod bij de Maand van de Geschiedenis op Goeree-Overflakkee. Leerlingen van de groepen 1 tot en met 3 van de basisschool kunnen meedoen aan een teken-/kleurwedstrijd. Voor kinderen in de groepen 4, 5 en 6 is er een gedichtenwedstrijd en kinderen in de groepen 7 en 8 kunnen zich met elkaar meten in een verhalenwedstrijd. Vanaf 1 oktober zijn de resultaten – er zijn ruim 2000 kleurplaten verspreid – te zien in de bibliotheek te Middelharnis. De prijsuitreiking is aldaar op 21 oktober.

De Maand van de Geschiedenis op Goeree-Overflakkee wordt gesponsord door CuraMare, Complet Systèmes, Deciso, Trendco, Keppel Verolme en Schuring en Benschop notarissen. De gemeente subsidieert.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

GOEREE-OVERFLAKKEE – In het oordeelvormend deel en gelijk leidend tot besluitvorming van de gemeenteraad, bespraken de fracties donderdagavond het collegevoorstel om in te stemmen met het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020. Voor de herindeling in 2013 werkte elke gemeente op zijn eigen manier met een Gemeentelijk Rioleringsplan. Als nieuwe gemeente is dit een ongewenste situatie, zodat het opstellen van een totaal nieuw "Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan" (vGRP) noodzakelijk werd.

Door Jaap Ruizeveld

Het plan is onderdeel van een gezamenlijk proces, waarin waterschap Hollandse Delta en de gemeente het afgelopen jaar samenwerkten. Met als doel een zogenoemde plansuite te bereiken van verschillende producten voor de afvalwaterketen. Naast het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan zijn o.a. het basisrioleringsplan, het afvalwaterketen incidentenplan, het basis zuiveringsplan en het overkoepelende afvalwaterplan opgesteld. Deze deelrapporten leveren ieder op een eigen wijze een bijdrage aan het overkoepelende vGRP. Goeree-Overflakkee is de eerste gemeente in Nederland die samen met het waterschap een dergelijke plansuite integraal heeft uitgevoerd. Door waterschap Hollandse Delta en de gemeente is vervolgens in beeld gebracht welke structurele besparingen (minder meer) al zijn behaald en welke structurele besparingen nog behaald moeten worden tot 2020.

Evenwicht

Tegelijkertijd met het opstellen van het vGRP is ook een Afvalwaterplan opgesteld. De gemeenteraad hoeft dit plan niet vast te stellen, maar dient wel te worden geïnformeerd. De beleidskeuzes uit het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan op het gebied van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater hebben een directe relatie met het Afvalwaterplan.

De financiële gevolgen van het vernieuwde Rioleringsplan worden meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2016. De gemeente werkt toe naar een situatie waarin er evenwicht wordt bereikt tussen de jaarlijkse rioolheffing en het langdurige investeringsniveau voor vervangingen. Deze investeringen worden dan direct in de lopende begroting betaald en niet langer geactiveerd. De raad kreeg van portefeuillehouder Van der Vlugt te horen dat de gemeente voor het riool in 'control' is. Dat burgers en bedrijven voorafgaand aan werkzaamheden goed worden geïnformeerd en dat de politici een jaarlijks overzicht krijgen van hetgeen er allemaal op dit onderwerp staat te gebeuren.

Reis naar Israël in de meivakantie

OUDDORP - In de meivakantie, volgend jaar, vertrekt een reisgezelschap vanuit Ouddorp naar Israël voor een 8-daagse rondreis o.l.v. drs. R.H. Hartkamp. Het is een kennismakingsreis waarbij men vooral vanuit Bijbels perspectief het volk Israël in het Beloofde land willen ontmoeten en bemoedigen.

Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij en die worden aan serieuze gegadigden aangeboden. De reisuitvoering wordt verzorgd door Isropa. Vertrek: 30 april - 07 mei 2016. Prijs € 1275,- incl. ontbijt/diner/gids/vervoer/fooien/de lunch op zondag, etc. Zondag vrij.
Op www.maakpleziervoortwee.nl staat de volledige reisbeschrijving en wordt verklaard waarom voor deze 'naam' van de website is gekozen.

Aanmelden en/of meer info: rhartkamp@tiscali.nl / 0181-415274.

OUDDORP - In de uitzending van donderdag 24 september 2015 van Polivak op RTV SLOGO is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met het raadslid Rien van der Boom. Hij is lid van de fractie van de SGP. Met hem zal het afgelopen jaar worden geëvalueerd.

Ook wordt met hem gesproken over de stand van zaken WMO, de mantelzorgproblematiek, het beleidsplan MOOI, enkele zaken uit het coalitieakkoord, zijn standpunt over vluchtelingen in relatie tot het vluchtelingenbeleid, de kerngerichte en projectgerichte subsidies, de rol en posities van de dorpsraden. Onderwerpen genoeg om af te stemmen op dit programma.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via 'programma gemist'.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl

16 / 24

Agenda

ACHTHUIZEN

Sjoelen

De plaatselijke commissie van Achthuizen van Stichting ZIJN houdt op maandag 28 september a.s. een sjoelmiddag. De sjoelmiddag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10 in Achthuizen. Aanvang: 13.30 uur. De kosten bedragen € 4,00 inclusief koffie of thee. Iedereen is van harte welkom.

DEN BOMMEL

Breicafé

Woensdag 23 september a.s is het weer zover, dan zijn alle brei- en haaklustigen van Den Bommel en omstreken welkom in Bommelstee, Schaapsweg 34. Inloop van 19.30 - 22.00 uur. Entree € 1,50 is inclusief 2x kopje koffie/thee. Ieder neemt zijn/haar eigen materiaal mee. Nog nooit een breinaald vastgehad? Er is altijd wel iemand om je op weg te helpen. Jong en oud zijn van harte welkom! Voor informatie kun je terecht bij Carla Gebraad: 611397. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

Samen bidden en danken

Zondagavond 27 september is er een samenkomst in gebouw 'Bij de Bron'. Dit "om als christenen samen te bidden en danken voor de mensen om ons heen en ons dorp. Het is bijzonder om dit als broeders en zusters samen te mogen doen. Ongeacht naar wat voor kerkgenootschap we gaan, of niet", aldus de organisatie. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar.

GOEREE-OVERFLAKKEE

Vrouwendag LE(e)f

Op zaterdag 3 oktober organiseert LE(e)f (voorheen Vrouwendag Goeree-Overflakkee) een interkerkelijke vrouwenavond. LE(e)f staat voor Ladies Event Flakkee. De avond heeft als thema: 'Breng ons samen door Jezus'. Tonneke Bijker zal deze avond spreken. Verder wordt er gezongen onder leiding van Martijn Dijkgraaf en band. Ook zullen de bezoekers verwend door een Koffie de Luxe. De locatie is het Trefpunt in Stad aan 't Haringvliet. Inloop 18.45 uur, start 19.00 uur en om ongeveer 22.00 uur zal de avond worden afgesloten. Kaarten á € 10,- in de voorverkoop zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Akershoek in Ouddorp en Boekhandel Van der Boom in Sommelsdijk. Aan de deur kosten ze € 12,50.

Een nieuw nummer van o-o-go

Op de cover van o-o-go 32 staat Catherine van Vliet-Saivres. Zij gaf dit nummer het thema Water en Wind mee, waar zij zelf en de andere Reizende Dichters mee aan de slag zijn gegaan. Van gastschrijfster Mari-Anne van Oortmerssen zijn enkele haiku met dit thema opgenomen en van gastschrijfster Teuntje Knöps een artikel over Kavafis en zijn gedicht Itaka. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe gedichten over verschillende onderwerpen. Tot slot zijn nog enkele gedichten opgenomen uit Bladerboek 5. Dit boek gaat tenslotte over 2015. Meer weten – kijk op oogo.cultuurpleingo.nl

Kunstcursussen

De Stichting Kunst- en Cultuureducatie (KCE) organiseert diverse cursussen, lezingen en concertreizen. Donderdagavond 1 oktober start kunsthistoricus Frank Swagemakers een avondcursus over de moderne kunst in de 20e eeuw. In deze serie van 4 avonden zult u verrast zijn van de originaliteit van de mensen die we tegenwoordig kunstenaar noemen. Het is een groot verschil met de kunstenaars van vroeger tijden, die vakman waren en op deze wijze een eerzaam beroep uitoefenden. De modernen schoppen tegen de maatschappij, laten ons schrikken of ons verbazen. Ze tonen ons een wereld die we niet kennen en zelfs niet willen kennen. Onze reactie is vaak afwijzend of niet begrijpend. Tijdens de cursus gaan de cursisten er naar kijken met een open blik. Alle avonden staan in het teken van een thema. Dit zijn de thema's: Modernisme; de tijd van Picasso, Duchamp en Dali; de tijd van Pollock, Rothko en Pop Art en de Hedendaagse kunst. De kosten van deze cursus bedragen slechts € 50,-. De cursus bestaat uit drie dinsdagavonden van 19:30-21:30. De cursusdata zijn: 1, 15 en 29 oktober en 12 november in de Remonstrantse Kerk, Voorstraat 35 te Sommelsdijk. Bent u geïnteresseerd in deze cursus of wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de KCE, zoals cursussen, lezingen en muziekavonden, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat R. Zoomers 06 – 41365591 of mailen naar info@kcego.nl. Uiteraard kunt u ook een kijkje nemen op de website www.kcego.nl of ons op facebook liken.

MELISSANT

Damclub ENEO 52 weer van start

Damclub ENEO 52 begint op 28 september met het nieuwe seizoen 2015/2016. Er wordt gedamd van eind september tot april. Men is dringend op zoek naar nieuwe leden, "dit in verband met het voortbestaan van de vereniging", aldus het bestuur. De speellocatie is in verenigingsgebouw Melishof. Er wordt gestart om 20.00 uur. Wie geïnteresseerd is, kan op 28 september langskomen.

MIDDELHARNIS

Engelse les

Dinsdagmiddag 29 september begint de Engelse les weer van 13.00 tot 15.00 uur en woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur. De lessen worden gehouden in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27. De kosten zijn € 90,00 voor 10 lessen, contant te voldoen bij de start van de cursus, excl. materiaal en koffie/thee. Opgeven bij Esther Kranendonk, tel. 06-21913954. e-mail estherkoetsier@hotmail.com

Lessen Kunstgeschiedenis

De lessen Kunstgeschiedenius in het Wijkcentruma, Doetinchemsestraat 27, gaan weer van start. De lessen zijn op vrijdag 9, 16, 30 oktober (23 vakantie) 6, 13, 20 november. Tijd 9.30 - 11.30 uur. Kosten € 105,00 inclusief map met tekst en afbeeldingen. Eén les wordt verzorgd door Imelda van der Linden, gespecialiseerd in portretkunst. www.portretkunstgeschiedenis.nl. De laatste les bestaat uit een excursie op eigen kosten. De lessen worden gegeven met behulp van een PowerPointpresentatie. Het is niet nodig om bekend te zijn met het onderwerp. Opgeven bij Esther Kranendonk, tel. 06-21913954. e-mail estherkoetsier@hotmail.com

Vredesdienst

Zondag 27 september zal om 19.00 uur een Vredesdienst gehouden worden in de Rooms Katholieke Kerk van Middelharnis aan de Langeweg 50. Deze dienst wordt georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Goeree-Overflakkee. Naast leden van de werkgroep gaat pastoor v.d. Meer voor. Medewerking zal verder worden verleend door het Oecumenisch koor o.l.v. Henk Oosthoek. Thema van de dienst is: 'Vrede verbindt'. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om onder het genot van koffie/thee met elkaar na te praten.

OOLTGENSPLAAT

55+ Grote Bingo

Op vrijdag 25 september a.s. wordt er een grote bingo georganiseerd in 't Centrum, Weesmolenstraat 12. De aanvang is 14.00 uur. Voor één boekje betaalt u € 4,-, voor twee boekjes € 7,-. Er zijn leuke prijzen te winnen. Er is ook nog een verloting, waardoor de kans op een leuke prijs nog groter wordt. Meer info: Ati Verwoerd, 06-40701181.

Oud papier

Donderdagavond 24 september wordt het oud papier voor de zending weer opgehaald. Men start om 17.30 uur. De oudpapiercommissie vraagt het papier goed gebundeld gereed te zetten.

Open ochtend voor vrouwen

Woensdag 30 september zal er weer een open ochtend voor vrouwen gehouden worden, waarvoor een ieder wordt uitgenodigd. Wilfried Verboom zal namens de Bond tegen Vloeken komen spreken. De ochtend begint om 9.30 uur in Elthato (Zuid-Achterweg in Ooltgensplaat). Vanaf 9.15 uur staat de koffie/thee klaar.

OUDDORP

Zangavond

Zaterdag 3 oktober hoopt het Kamerkoor Dutch Baroque Vocal Consort uit Zwijndrecht o.l.v. Gerard de Wit medewerking te verlenen aan een zangavond in de Hervormde Kerk Ouddorp (Weststraat 2). Gerard de Wit presenteert samen met Dutch Baroque Vocal Consort zijn psalmenbundel in de serie Praeludium deel 5. Aanvang van deze avond is 19.30 uur. Er zal een collecte gehouden worden voor de onkosten van deze avond.

Ladies Brunch

Zaterdag 10 oktober is er van 9.00 tot 13.00 uur een Ladies Brunch in het kerkgebouw van Doopsgezinde Gemeente. Gastsprekers is Vera Timmerman over het thema 'Mooi van binnen, mooi van buiten...'. Vera Timman is image-consultant en visagiste. Ze werkt vanuit de visie dat elk mens uniek, bijzonder en authentiek is en legt een verbinding tussen wie je bent en wat je wilt uitstralen; tussen identiteit en imago. Tickets zijn te koop bij Bakkerij Akershoek, Hoenderdijk 13 of via de mail: ladiesbrunchdgo@hotmail.com De ticketprijs is € 10,- per persoon. Dit is inclusief het luxe brunchmenu, tips en inspiratie van van Vera Timman, gezellig samenzijn met jong en oud en een kans op een gratis kleur- of stijladvies. Aanmelden kan tot 3 oktober.

Herfstmarkt

De activiteitencommissie kerkbouw HHG Ouddorp houdt op zaterdag 3 oktober een herfstmarkt op het terrein van de fam. Hoek aan de Oudelandseweg 4. Van 09.00 tot 15.00 uur kan men terecht voor: oliebollen, lekkerbekjes, kibbeling, frites/snacks, kaas, groenten en fruit, (foto)kaarten, creakraam, brocante, snoep, advocaat, enz.

Crea-club 55+

Op woensdag 30 september is er weer soos bij de 55+ club. Tijd voor een kopje koffie een praatje of een spelletje. Ook de crea-club gaat weer van start. Onder begeleiding van Annemarie kunt u een pompoen breien. Kosten € 2,50. U kunt zich opgeven bij Joke van Dam, tel. 0187 682319. Ook het koersballen gaat weer van start, komt u eens vrijblijvend kijken of het misschien iets voor u is. Woensdag 7 oktober is er een mosselmaaltijd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN, tel. 0187 483366.

OUDE-TONGE

Bingo Vivace

Op zaterdag 3 oktober organiseert Twirl Vereniging Vivace een Bingo in het gebouw van de SWO aan de Bernhardstraat 27 te Oude-Tonge. Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. U kunt al 10 ronden meespelen voor € 10,00. Vele mooie prijzen te winnen. Meer info te verkrijgen bij fam. Wagemaker, tel. 0187 642991. Zaterdag 10 oktober organiseert Twirl Vereniging Vivace weer een NBTA twirl wedstrijd in Sporthal Grutterswei te Oude-Tonge.

SOMMELSDIJK

Rommelmarkt De Zwaluw

Op zaterdag 26 september houdt wijkgroep 'De Zwaluw' samen met de Bewonerscommissie van 'Den Hogen Caemer' een rommelmarkt. De markt wordt gehouden aan de Sperwer 55 en begint om 10.00 uur. Om 16.00 uur wordt de markt afgesloten.

Bingo in De Zwaluw

Woensdag 23 september is bingo om 13.30 uur in wijkgebouw De Zwaluw. De zaal is open om 13.00 uur. De koffie/thee is gratis. Er worden negen ronden gespeeld voor 3.50 euro per ronde. Daarnaast negen gratis prijsjes + een verloting. De toegang is gratis.

Kinderkledingbeurs PSZ De Kolibri

Vrijdag 25 september houdt peuterspeelzaal De Kolibri van 15.00 tot 20.00 uur een tweedehands kinderkledingbeurs. De beurs zal gehouden worden in De Zwaluw, Sperwer 57. Voor deze beurs is men op zoek naar verkoopbare kinderkleding in maat 56 t/m 176. Wie wat heeft, kan het langs brengen op dinsdag 22 september tussen 18.30 tot 21.00 uur op bovenstaand adres. 50% van de opbrengst komt ten goede van de PSZ, de andere 50% is voor u, de leverancier. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Marieke Versluis, tel.: 06-18541367 / email: mariekebreeman82@hotmail.com

Gezichten van het kwaad in de wereld

Er is veel kwaad in de wereld. Waar komt dat kwaad vandaan? Waarom grijpt God niet in bij alle ellende die mensen moeten ondergaan? Hoe kunnen we het kwaad herkennen? Met andere woorden: welke gezichten heeft het kwaad in de wereld om ons heen? Het Bijbelboek de 'Openbaring van Johannes' licht een tipje van de sluier op. In een bijeenkomst op 29 september aanstaande (aanvang 19.30 uur) in het gebouw van de Exodus gemeente (Dorpsweg 97) zal Peter Visser een voordracht houden over dit thema. Iedereen is van harte welkom.

Zangavond

Zaterdag 3 oktober wordt er een zangavond gehouden in de Rehobôthkerk te Middelharnis. Meewerkende deze avond zijn: Jong mannenkoor Jubilate, Gemengd koor Vox Humana, beide o.l.v. Lennert Knops. Orgel Tinus Korevaar, piano Arie v/d Vlist en harpiste Maria Knops. De avond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis, wel zal er een collecte gehouden worden t.b.v. de HHG Nieuwe-Tonge.

Bingo in De Zwaluw

Zaterdag 26 september wordt er bingo gehouden in De Zwaluw om 19.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur. In het wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55 te Sommelsdijk. Koffie/thee is gratis. Er worden elf rondes gespeeld voor € 6.50 in totaal. Daarnaast zijn er negen gratis prijzen.

'Vrijzinnigheid in de Bible Belt'

Op dinsdag 29 september zal dr. T.R. Barnard om 20.00 uur in de Remonstrantse Kerk aan de Voorstraat 35 te Sommelsdijk een lezing houden met als thema 'Vrijzinnigheid in de Bible Belt'. Tevens komt de geschiedenis van de Remonstranten aan bod. Dr. Tjaard Barnard is Remonstrants predikant in Rotterdam. Daarnaast is hij rector en docent aan het Remonstrants Seminarium, dat gevestigd is bij de Faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De kerk is om 19.30 uur open. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De toegang is gratis, aan het eind van de avond wordt een collecte gehouden voor het werk van de Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk.

Woningcorporatie Beter Wonen in gesprek met stakeholders

Beter Wonen onderzoekt de mogelijkheden voor het bouwen van levensbestendige appartementen in Ouddorp.

OUDDORP – Woningcorporaties hebben het moeilijk. Ze moeten samen miljarden afdragen aan de staat en hebben dus veel minder financiële armslag. Ook moeten ze zich beperken tot hun kerntaak: het bouwen en verhuren van sociale huurwoningen. Commerciële activiteiten zijn vrijwel niet meer mogelijk. Hetzelfde geldt voor maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, buurthuizen en zorgcentra. Is het nog wel leuk om een woningcorporatie te zijn? Die vraag kwam nadrukkelijk aan de orde tijdens het stakeholdersoverleg, dat Woningbouwvereniging Beter Wonen Goedereede woensdagavond 16 september hield in De Dorpstienden te Ouddorp.

Door Kees van Rixoort

Aanleiding voor het overleg was het verschijnen van de koersnotitie 'Wonen op de Kop van Goeree'. Daarin heeft Beter Wonen Goedereede de koers bepaald voor de komende jaren. Ook is de strategie ten aanzien van de woningportefeuille geactualiseerd. Daarbij heeft de corporatie uiteraard sterk rekening gehouden met de mogelijkheden die de nieuwe, beperkende Woningwet biedt. Met andere woorden: wat nog wel mag en vooral wat niet meer.

Alle stakeholders die de woningcorporatie had uitgenodigd, waren present in De Dorpstienden. Met uitzondering van 'de bank'. Projectontwikkelaars, raadsleden, de wethouder, vertegenwoordigers van collega-corporaties en zorgorganisaties, architecten en huurders discussieerden lustig mee over de koers en de 'volkshuisvestelijke opdracht' van Beter Wonen. Dit gebeurde onder leiding van Carlo Muller van adviesbureau FM Consultants, die de corporatie begeleidde met het uitzetten van de koers.

"De corporaties hebben een flinke schop onder de kont gekregen", zei Muller. "Ze durven zich nog nauwelijks te bewegen. Toch zijn ze aan de bal. Want er is een grote groep mensen die de corporatie nodig heeft. De corporaties gaan ervoor, ze willen het spel met u spelen. Kom met ideeën om samen de klus te klaren." Dat was de aftrap voor een bijeenkomst van twee uur waarin geen enkele stilte viel.

De aanwezigen debatteerden aan de hand van drie thema's. Moeten woningen duurzaam of betaalbaar zijn? Hoe bedienen we de middeninkomens? En: Hoe houden we de kernen vitaal? Algauw bleek dat die drie vragen veel met elkaar te maken hebben.

Gemêleerd

Door ook de middeninkomens van huisvesting te voorzien, iets waarvoor nu minder mogelijkheden zijn, blijven buurten gemêleerd en komen er geen 'low income areas' of 'nieuwe Vogelaarwijken', zoals een van de stakeholders zei. Dat zorgt er bovendien voor dat kernen hun vitaliteit behouden en de leefbaarheid op peil blijft. Beter Wonen Goedereede wil middeninkomens graag blijven bedienen, ook nu de wetgever dat moeilijker maakt. Vooral omdat er niet of nauwelijks andere aanbieders van woningen zijn voor deze groep woningzoekenden, die tussen wal en schip dreigt te vallen, omdat ze ook vaak tevergeefs bij de bank aankloppen voor een hypotheek. Het gevaar is dat middeninkomens ergens anders gaan wonen, in Hellevoetsluis of Spijkenisse bijvoorbeeld, met alle gevolgen van dien in een regio waar nog net geen demografische krimp is en waar de vitaliteit in de kleinere kernen onder druk staat.

De corporatie kan helpen door woningen te verkopen of gemengde complexen te bouwen. Vanuit financieel oogpunt is het wel gewenst dat dit laatste gebeurt in samenwerking met andere partijen, zoals projectontwikkelaars. Beleggingsfondsen zijn ook een optie, zo kwam tijdens de bijeenkomst naar voren. Gedurende het gesprek kwam er zelfs een 'een-tweetje' tot stand tussen de corporatie, een projectontwikkelaar, die in Dirksland al huurwoningen in de vrije sector aanbiedt, en een zorgorganisatie.

Dat was een mooi voorbeeld van het samenspel dat Beter Wonen voor ogen heeft en waar Carlo Muller op hintte toen hij aan het begin van de bijeenkomst een voetbal als metafoor presenteerde. "Je moet samenspelen en je hebt het complete speelveld nodig." Hij werkte de metafoor verder uit met voorzetten, inkoppers en een-tweetjes. Na afloop kregen alle stakeholders een voetbal mee om het samenspel voort te zetten.

<kader>

Duurzaam of betaalbaar?

Een duurzame woning – energielabel B of hoger, of 0 op de meter – is over het algemeen duurder dan een woning waarin nog geen energetische maatregelen zijn doorgevoerd. Aan de andere kant nemen de energielasten af. De vraag is of dit voordeel opweegt tegen een hogere huur.

Volgens sommige stakeholders van Beter Wonen Goedereede is dat niet het geval. Een huurder noemde een woning met een laag energielabel waarin de bewoners 's winters met een jas aan zitten. Dan gaat de rekening niet extra omhoog. Een vertegenwoordiger van een collega-corporatie zei dat veel huurders betaalbaarheid belangrijker vinden. Zij kijken vooral op de korte termijn en zijn blij als ze de huurpenningen aan het eind van de maand weer kunnen betalen. Dat duurzaamheid ook te maken heeft met het behoud van onze planeet, blijft in zulke omstandigheden al helemaal buiten beeld.

In beweging voor vrouwen in nood

GOEREE-OVERFLAKKEE – 'Go to promised land' organiseert een wandeltocht voor de dakloze en verslaafde vrouwen in Israël. De opbrengst van de loop is bedoeld voor het opvanghuis van de organisatie.

De wandeltocht - op zaterdag 3 oktober - start vanaf De Mekkerstee, Hofdijksweg 34 in Ouddorp. De inloop is vanaf 8.30 uur en men kan starten vanaf 9.30 tot 10.00 uur. Deelnemers kunnen gewoon wandelen of hardlopen. Voor wandelen zijn de afstanden 5 of 10 km. Hardlopen kan men over 7,5 km of 15 km.

De kosten voor het inschrijven zijn € 10,-. Natuurlijk zijn ook sponsors van harte welkom. Bij de Mekkerstee is van alles te koop voor het goede doel.

Meer info via leontineverolme@gmail.com

8-daagse reis richting Goedereede...

GOEREE-OVERFLAKKEE - Een reis van 8 dagen richting Goedereede? Wat is dat en hoe kan dat? Om daar direct een antwoord op te geven: Goedereede ligt niet alleen op het eiland Goeree-Overflakkee, maar is ook een plaats op het grootste eiland van Griekenland: Kreta. De apostel Paulus legde er aan op zijn zeereis van Caesarea naar Rome. Vandaag bekend als 'Kali Limenes', oftewel Schone Havens, of Goedereede.

Van 30 maandag mei tot maandag 6 juni 2016 is deze reis rond de Bijbel naar Kreta gepland. Niet alleen de apostel Paulus heeft zijn naam aan het eiland verbonden, maar ook Titus was daar werkzaam en Apollos verbleef er een tijdje

Vanuit twee locaties - Iraklion en Rethimnon - wordt het eiland met zijn mooie natuur, cultuur, kerken en kloosters, verkend.

Meer weten? Mail naar de reisleider, ds. Leen Jan Lingen: ljl@planet.nl. En wees welkom op de info-avond voor deze reis op vrijdag 2 oktober 2015 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis.

Kijk al vast even op de website van de Emmauskerk: www.emmauskerkmiddelharnis.nl bij predikant/reizen-rond-de-Bijbel.

Praiseband Image in Kerk Middelharnis

Praiseband Image geeft een gratis concert.

MIDDELHARNIS – Zaterdagavond 26 september verzorgt Praiseband Image een optreden in de Hervormde Kerk aan de Ring in Middelharnis. Tijdens dit concert hoopt de band een breed publiek te verwelkomen.

Praiseband Image bestond al ruim tien jaar, toen enkele bandleden een jaar geleden afscheid namen. De band werd versterkt met een nieuwe zangeres en een nieuwe basgitarist. Net als het 'oude' Image heeft de band een breed christelijk repertoire: van Psalmen tot Opwekkingsliederen en Amerikaanse christelijke (rock)bands. Sinds die tijd treedt Image veel op in vooral kerken in: Bruinisse, Oosterland, Rozenburg, Den Bommel, Middelharnis en Dirksland. Verder was er ook een optreden tijdens een huwelijksdienst.

Hoewel de bandleden veel plezier beleven aan hun 'muziek maken' is dit niet hun hoogste doel: "Wij maken muziek om Gods aanwezigheid in ons leven te proclameren. We willen God de Allerhoogste aanbidden en Hem danken voor het feit dat Hij de Sterkste, de Machtigste, de Liefde, het Leven, de Eeuwige is", aldus het 'credo' op de website van Image.

Image bestaat uit de leden Daan en Rijk Verkerk, Mathilde Romijn, Jos de Water en Robert Warmerdam.

Tijdens het concert van a.s. zaterdag is de organisatie in handen van een groep mensen waar Image nauw mee samenwerkt: Charlotte Jordaan van Unify Events; Stefan Boerman van SB Audio Vision en Bart Hoogmoed van Bart Hoogmoed Videografie.

Het concert in de Hervormde Kerk aan de Ring begint zaterdagavond 26 september om 20.00 uur. Het thema van het 'worshipevenement' is 'Ik Ben'. Image legt uit dat dit thema gekozen is naar aanleiding van de tekst uit Openbaring 1:8: Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God, de Heer, Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.

"We kunnen ons zorgen maken over de toekomst of we tobben over allerlei details in ons leven. Dan is het belangrijk te weten dat God er is, altijd, overal, wat er ook gebeurt."

De toegang voor het concert van zaterdagavond is gratis.

Literair Café in Oude-Tonge

GOEREE-OVERFLAKKEE - Binnenkort organiseren De Reizende Dichters weer een Literair Café in de galerie van Kunst+ aan de Dabbehof 40 te Oude-Tonge.

Gastsprekers zijn Ben Wesdijk met gedichten, Mirian Zimmerman vertelt over haar kunst en Leny Bravenboer en Michel Martinus presenteren een gezamenlijk gemaakt boek met foto's en gedichten.

Nieuwe nummer o-o-go

Van De Reizende Dichters lezen Frouke Bienefelt, Magda Haan, Jolanda Holleman, Lowie van Eck en Catherine van Vliet-Savrais. Catherine zal samen met Cora de Boed het nieuwste nummer van het tijdschrift o-o-go (nr. 32) presenteren.

Ook is er deze middag een Open Podium.
Pierre Venant zorgt voor de muziek en de presentatie van deze middag is traditiegetrouw in handen van Herman Maas.

Zaterdag 26 september


Iedereen is van harte welkom bij deze middag op zaterdag 26 september, vanaf 13.30 uur. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Erwin Poldervaart soleert naar winst in 12e Tieleman Keukens Run

De kopgroep na 1 km met Tommy Staal (568) en Erwin Poldervaart (951) als winnaars op de 5 en 10km met Timo de Geus (516) en Maikel Peeman (links). Foto: Bert Spits.

SOMMELSDIJK - Ook dit jaar vormde de Tielemanloop de openingswedstrijd van het Van Buuren Circuit. Ondanks de vele regenval in de voorgaande dagen, en ook in de ochtend, hadden de lopers prima omstandigheden, het was droog en zelfs de zon ging schijnen, alleen de stevige wind was een lastige factor, in de vlakke Sommelsdijke polders had deze vrij spel. Erwin Poldervaart uit Zuidland was de beste op de 10 km, hij won na een imponerende solo.

Het was Vincent Versaevel die om 13.00u voor 154 lopers op de 10km en 64 op de 5,2 km het startschot loste. Direct vanuit de start ontstond een kopgroep met Tommy Staal (AV56), Timo de Geus (Spirit), Maikel Peeman en David Bouman namens AV Flakkee. Deze vier liepen de 5,2km en maakten de wedstrijd al snel hard. Erwin Poldervaart (Pallas93) zat ook in de kop, hij liep de 10km en had in de openingsfase nog wat profijt van dit groepje. Bouman was de eerste die eraf moest, Peeman was de beste Flakkeese atleet op de korte afstand maar ook hij kon het tempo van Staal en De Geus in de laatste 2km niet bijhouden. Met nog één km te gaan waren het Staal en De Geus die samen liepen, Staal plaatste een aanval en won in 17.12, zijn voorsprong op De Geus was daarmee 8sec. Maikel Peeman werd derde in 17.57 en wist daarmee David Bouman (18.11) voor te blijven, al maakte Bouman in de slotfase nog wel iets van zijn achterstand goed. Amber Hulleman (Spirit) was met 21.24 de snelste dame.

Op de 10 km was de strijd om de overwinning snel beslist. Na 3km splitsten de routes van de 5 en 10 km en moest Poldervaart alleen verder. "Op de stukken tegenwind had ik best een maatje kunnen gebruiken maar ik had een lekker ritme en kon het tempo strak houden", aldus Poldervaart. Achter hem ontstond een groep van twaalf atleten met daarbij o.a. Fouad Fertoute (Spirit), Wim Padmos (Pallas93) en namens Flakkee John Arensman, Edwin Stolk, Ricardo Sint Nicolaas en Eric Wolfert. In het begin stond de wind fors op de kop, de meesten hielden daarom hun kruid droog. Toen de groep na 4km de Oudelandse Dijk opdraaide was het Fertoute die met de wind in de rug hard doortrok en de forcing voerde, Sint Nicolaas was de enige die mee kon. Wolfert kwam er net niet meer bij en vond vlak achter hen in Padmos een goede metgezel. Arensman zat nog in de restanten van het groepje, Stolk liep hier iets achter. In de dameswedstrijd had Vanessa Hartman (Voorne Atl) een lichte voorsprong op Monique Verscuure (AV56), zij maakten er een spannende strijd van op het mooie parcours.

Voor Poldervaart was er nog maar één concurrent, dat was de klok, zijn doel was namelijk om onder de 33 minuten te finishen, en gezien zijn tussentijden zou dat er om gaan spannen. Door een sterke slotfase slaagde Poldervaart in zijn opzet, na 32.52 kwam hij als winnaar over de streep. Op 1.54min achterstand was Ricardo Sint Nicolaas de beste van de rest, in de laatste km wist hij weg te lopen van Fertoute en zij finishten in resp. 34.46 en 34.54. Patrick de Vos (AV56) werd vierde in 35.21 en wist daarmee nipt uit de greep van Eric Wolfert te blijven die als vijfde in 35.24 de finish passeerde. John Arensman was met 36.16 de derde Flakkeese loper in de top tien, Arensman eindigde als tiende. Bij de dames won Vanessa Hartman in 38.47, voor Monique Verschuure in 39.11 en Martine Lust in 42.49.

Ook bij de jeugd waren er een aantal veelbelovende Flakkeese successen. Amram-Boaz Brandwijk (1.24) uit Sommelsdijk versloeg Zedie Joppe (1.25) en Thom Tieleman (1.28) op de 400m. Op de 1000m zegevierde Yob van Dongen (Dirksland) in 3.59 en op de 2000m won Martijn Pille in 8.27. Judith van Dieren won deze afstand bij de dames in een keurige 7.47.

Cantateconcert Fiori Musicali

MIDDELHARNIS - Kamerkoor Fiori Musicali zingt op zaterdag 10 oktober in de Hervormde Kerk aan de Ring van Middelharnis. Deze locatie is bekend terrein voor het koor en ook dit keer zal er een aansprekend programma ten gehore worden gebracht.

Het koor wordt begeleid door het professionele Orion barokensemble. De muzikale leiding is in handen van Sietse van Wijgerden.
Johann Sebastian Bach (1685-1750) behoeft nauwelijks verdere toelichting, hij is de onbetwist grootmeester van de barokmuziek. Voor de kerkelijke erediensten schreef Bach bijna 300 cantates, waarvan er 202 bewaard zijn gebleven. Tekst en muziek vormen een onlosmakelijk geheel. Bach had voor de uitvoering van de cantates de beschikking over een eigen koor. Hij was van 1723 tot aan zijn dood in 1750 cantor van het Thomanerchor in Leipzig. Dit jongenskoor is verbonden aan een kostschool waar de nadruk lag en ligt op de muzikale ontwikkeling. Het koor en de opleiding bestaan nog steeds, de historie ervan gaat terug tot 1212. Fiori Musicali koos uit dit rijke oeuvre drie aansprekende cantates:

Meine Seel erhebt den Herren (BWV 10), Liebster Gott, wenn werd ich sterben (BWV 8) en Halt im Gedächtnis Jesum Christ (BWV67).

Ter afwisseling zingt Fiori ook nog werken van twee andere componisten. Van Johann Hermann Schein (1586-1630) zingt het koor delen uit Israels Brünnlein, muziek van een bijzondere schoonheid. Deze vroegbarokke motetten componeerde Schein in 1623 te Leipzig. In die stad werd ook hij in 1615 aangesteld als cantor van de Thomaskirche. In dat opzicht was Schein voorganger van J.S.Bach.

Met Johannes Brahms (1833-1897) wordt een sprong gemaakt naar de laat-romantiek.

Drei Motetten, voor vier- en achtstemmig koor, zijn de laatst gecomponeerde koorwerken van Brahms. De invloed van Bach en Schütz is hoorbaar, maar Brahms laat in deze muziek vooral zijn eigen stem klinken.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de Kerk, Ring van Middelharnis. Aanvang concert 20.00 u, inloop vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs € 12,50, jongeren tot en met 17 jaar € 10,00.

Rabobank leden-hockeyclinic met Lidelij Welten groot succes

Lidelij Welten aan de slag tijdens de hockeyclinic.

MIDDELHARNIS - Op zaterdagmiddag 19 september was sportpark "de Pallandt" het toneel van de Rabobank leden-hockeyclinic. Onder stralende weersomstandigheden konden leden van de Rabobank op de thuishaven van Hockeyclub Goeree-Overflakkee op een speelse manier kennis maken met de hockeysport.

Rabobank is hoofdsponsor van Hockeyclub Goeree-Overflakkee en wil haar leden graag kennis laten maken met deze door de bank gesteunde sport.

De hockeyclinic voor kinderen tot 18 jaar werd gegeven door Lidelij Welten, 66-voudig Nederlands Hockey international en 2-voudig Olympisch gouden medaille winnares. Ondersteund door de enthousiaste trainers en spelers van HCGO werden er deze middag een groot aantal leuke oefeningen met Lidelij gedaan. De deelnemers aan de clinic kregen tevens de mogelijkheid om vragen te stellen aan de international, het bijbehorende foto en handtekeningen moment waarbij op diverse sticks, tenues en diverse lichaamsdelen handtekeningen door Lidelij werden gezet was het slotstuk van een zeer geslaagde middag.

HCGO bedankt hoofsponsor Rabobank voor de organisatie en hoopt dat er onder de jonge deelnemers nieuw hockeytalent gescout is. Hockeyclub Goeree-Overflakkee zoekt als jonge club nog altijd naar nieuwe jeugdleden. Informatie met betrekking tot de vereniging kunt u vinden op de website www.hcgo.nl.

Op het Rubensplein komt een pannacourt en een verkeersplein

In oktober 2012 is in Nieuw-Tonge een pannacourt in gebruik genomen.

MIDDELHARNIS - De gemeente Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk dat, na de verplaatsing van de skatevoorziening, het Rubensplein in Middelharnis intact blijft als speelplein. Samen met omwonenden is daarom van gedachten gewisseld over de nieuwe invulling van de vrijgekomen ruimte. Eind van dit jaar verwacht de gemeente het Rubensplein gedeeltelijk te kunnen herinrichten met onder meer een pannacourt en een verkeersplein.

Eind mei is voor omwonenden en andere geïnteresseerden een inloopmiddag en -avond georganiseerd in Wijkcentrum Doetinchemsestraat aan het Rubensplein. Hier zijn vier varianten gepresenteerd in de vorm van schetsontwerpen en werd meer informatie gegeven over de herinrichtingsmogelijkheden. De meerderheid (49 van de in totaal 89 stemmen) heeft de voorkeur gegeven aan een gecombineerde variant waarin een pannacourt (kleine voetbalkooi) en een verkeersplein gerealiseerd worden.

Speelse uitstraling

Uit de gesprekken met omwonenden is gebleken dat een speelse uitstraling van het plein zeer wenselijk is. Daarom is er voor gekozen om enkele gekleurde betonnen bollen te plaatsen en twee speelattributen toe te voegen.

Speelwaarde

"Het Rubensplein heeft een belangrijke functie als speel- en ontmoetingsplaats voor jong en oud. Met het wegvallen van de skatevoorziening is ook een deel van de speelwaarde van het plein verdwenen. Ik ben blij dat op basis van de inbreng van de omwonenden een keuze is gemaakt voor de herinrichting", zegt wethouder Gerrit de Jong.

Onderzoek

DCMR is gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijke geluidshinder die kan ontstaan door de gewenste pannacourt. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat als de pannacourt op een minimale afstand van 35 meter tot de omliggende woningen wordt geplaatst er naar verwachting geen overmatige hinder ontstaat. De gemeente Goeree-Overflakkee volgt dit advies van DCMR en houdt daar rekening mee met het plaatsen van de pannacourt.

Meer informatie

De vergunningaanvraag voor de pannacourt is ingediend. De gemeente verwacht dat de vergunningprocedure in november 2015 afgerond is. Voor meer informatie over de gedeeltelijke herinrichting van het Rubensplein kunt u contact opnemen met mevrouw Lilian Kreemer, Medewerker Kern- en buurtgericht werken, via het algemene telefoonnummer 14 0187.

Jubileummodeshow bij Alpacafashion

SOMMELSDIJK – Alpacafashion beleeft dit jaar haar 5-jarige jubileum. Om dit te vieren is er twee dagen feest: op vrijdag 25 en zaterdag 26 september. De nieuwe collectie wordt dan geshowd tijdens een modeshow en er zijn hapjes en drankjes.

De alpaca is een kameelachtig dier, dat oorspronkelijk uit het Andesgebergte van Peru komt. Door de grote temperatuurverschillen die hier voorkomen, kan de alpaca ook makkelijk in Nederland leven. Vanwege deze habitat in het Andesgebergte is het ook een puur ecologisch dier, ze eten alleen gras en hooi. In de Andes leven zij op 2,5 à 3 km hoogte waar de temperatuur 's nachts kan oplopen tot -25 °C en overdag tot +25 °C. Zij moeten zich dus in een paar uur tijd aanpassen aan een enorm temperatuurverschil. Een schaap bijvoorbeeld, kan deze enorme temperatuurverschillen niet overleven. De regulerende werking van alpacawol gaat dus veel verder dan gewone schapenwol, en dit zorgt mede voor een optimaal draaggenot. Alpacawol is één van de beste wol soorten ter wereld, het wordt ook wel "het goud van de Inca's" genoemd.

In de farmwinkel wordt gewerkt met twee merken met producten van alpacawol: Kuna en Apu Kuntur. Apu Kuntur is een Europees familiebedrijf met familie in Peru die de fabriek beheert, zij zijn al 14 jaar succesvol. Apu Kuntur is gespecialiseerd in accessoires, sokken en pantoffels. Kuna springt er wereldwijd uit vanwege de zeer hoge kwaliteit geselecteerde alpaca vezels en ze zijn gespecialiseerd in alpaca fashion. Ze zijn de grootste alpacawol groothandel wereldwijd. Hierdoor kunnen ze o.a. de beste selectie voor zichzelf gebruiken, waardoor ze een hoogwaardige kwaliteit kunnen garanderen. Daarnaast is Kuna ook BASC en WRAP gecertificeerd.

- WRAP certificaat garandeert goede werkomstandigheden voor de medewerkers, geen kinderarbeid, beloning conform de lokale cao, etc.
- BASC certificaat geeft aan dat er een veilige coöperatieve handel tussen internationale organisaties wordt gevoerd.

"Wij hebben voor deze merken gekozen omdat ze geen producten met een alternatieve of stoffige look maken. Ze hebben geweldige jurkjes, heerlijke vesten en mooie truien, maar ook capes en trendy accessoires zoals mutsen, handschoenen en sjaals. De prachtige glanzende, zuivere wol geeft deze duurzame kleding een luxe uitstraling en lang draaggenot", aldus de mensen van Alpacafashion.

Vrijdag en zaterdag is een ieder van harte welkom op Langeweg 153 Sommelsdijk. Meer info: tel 0187-470347. Vrijdag 25 september 13.00-17.00 uur en zaterdag 26 september 11.00-17.00 uur.

Inrichting en beheer van landgoederen

GOEREE-OVERFLAKKEE – Bij de bespreking van het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte stelde de VKGO-raadsfractie vragen over de inrichting en het beheer van landgoederen binnen de gemeente. Het college geeft aan, dat voor alle landgoederen inrichtingsplannen zijn opgesteld. Deze zijn gebaseerd op en getoetst aan de destijds geldende regels voor nieuwe landgoederen, ten aanzien van type beplanting, aanleg wandelpaden, de situering van de landhuizen en de openbaarheid van het landgoed (90%).

Door Jaap Ruizeveld

Bij de bestemmingsplannen voor de nieuwe landgoederen zijn anterieure overeenkomsten afgesloten. In deze overeenkomsten zijn voorwaarden opgenomen over de aanleg en het beheer van de landgoederen. Op basis daarvan is de initiatiefnemer van een landgoedontwikkeling, of de rechtsopvolger daarvan, verantwoordelijk voor de aanleg van het landgoed overeenkomstig het inrichtingsplan. Ook het beheer van het landgoed na aanleg daarvan is een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Er geldt een instandhoudingsplicht.

Lust & Last

In de toelichting op de vragen van VKGO wordt specifiek gewezen op landgoed Lust & Last. Het gemeentebestuur is in gesprek met de eigenaar van dit landgoed. Geïnventariseerd wordt op welke onderdelen de inrichting van het landgoed afwijkt van het inrichtingsplan. Als blijkt dat de inrichting afwijkt van het inrichtingsplan worden afspraken gemaakt over de wijze waarop wel aan het inrichtingsplan voldaan kan worden.

Meer natuur

Een van de wezenlijke doelstellingen van het landgoederenbeleid is realisatie van meer natuur. Door aan de realisatie van landgoederen de voorwaarde te koppelen dat 90% van het landgoed openbaar moet zijn, wordt de natuurontwikkeling voor ieder toegankelijk. Juridisch moet de kanttekening worden gemaakt dat er sprake is van een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer (of diens opvolger). Enkel de beide contractpartners zijn belanghebbende bij de overeenkomst.

Zingen voor Israël

DIRKSLAND - Op dinsdag 6 oktober 2015 organiseert de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk een koor- en samenzangavond in de Hervormde Kerk, Ring 2 in Dirksland.

De avond wordt gehouden onder het motto 'Zingen voor Israël' en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur zal er echter al samenzang zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door The Martin Mans Formation onder leiding van Martin Mans en door het Strijens Christelijk Gemengd Koor. Dit ruim honderd leden tellend koor staat onder leiding van Adri Poortvliet.

Koor- en samenzang

Naast koorzang zal er ook veel samenzang zijn. Martin Mans en de jonge talentvolle organist Mark Brandwijk bespelen het orgel. De avond wordt geopend door ds. N. van der Want. Ds. Willem J.J. Glashouwer zal een meditatie houden.

Iedereen is hartelijk welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden voor het internationale werk van Christenen voor Israël, waar ds. Glashouwer nauw bij betrokken is. Er is gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.

Week van de Goereese Vis in De Vliedberg geslaagd

OUDDORP – De Week van de Goereese Vis ging ook aan De Vliedberg niet voorbij. Zoals al eerder in Eilanden-Nieuws vermeld, was er ook van de bewoners van het woonzorgcentrum veel belangstelling. De organisatoren zijn hier heel blij en spreken graag namens bewoners, familie, vrienden en belangstellenden hun dank uit.

Dank gaat naar de familie Luime van de OD 3 voor de garnalen, de familie Sperling van de OD 6 voor de tong en de GO 48 en GO 38 van de familie Tanis voor de scholfilet. "Dank aan visspecialist Hameeteman voor de goede samenwerking voor de snackavond met kibbeling. Ook de modelbotenbouwers en de maritieme verzameling die belangeloos voor De Vliedberg hun prachtige verzameling ten toon hebben gesteld. De nettenboeters, dank om het zoal zeer oude beroep aan ons te tonen. Ook dank aan vrijwilligers die deze dag weer hun onmisbare hulp hebben geboden", aldus de organisatoren.

Introducties Honda's bij Jan van Dijk

RIELLE - Op vrijdag 25 september van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 26 september van 9.00 17:00 uur vindt bij Jan van Dijk de officiële introductie van zowel de Honda HR-V als de Honda Jazz plaats.

"De HR-V werd ontworpen om zich op uw leven af te stemmen – een combinatie van comfort en stijl met een zeer efficiënt brandstofverbruik en De Honda Jazz is een kleine, wendbare stadsauto met ongelooflijk veel ruimte. Hij is opnieuw ontworpen, met als resultaat een ruimer interieur, slimmere functies en een sportievere uitstraling."

Het adres is: Jan van Dijk Brielle, Seggelant-Zuid 8, 3237 ME Brielle

Nieuwe foto-expositie in Atelier Havenhoofd 1

Anne-Marie Vermaat en Hans Groenendijk.

MIDDELHARNIS - Galerie/Atelier Havenhoofd 1 van beeldend kunstenaar Renate van Opdorp, verzorgt een inloop en open atelier en regelmatig gast-exposities. Van zaterdag 3 oktober t/m zaterdag 31 oktober zijn fotowerken te zien van Anne-Marie Vermaat en Hans Groenendijk.

Kunstkenner Jan Trompper zal voorafgaand, met een korte inleiding over het geëxposeerde werk en de totstandkoming van de samenwerking van Anne-Marie en Hans, de expositie openen. Zaterdag 3 oktober, 16.00 uur.

Zowel Anne-Marie en Hans zijn lid van de fotoclub De Rarekiek. Beiden hebben een levendige fantasie, wat zich laat zien in hun foto's. Anne-Marie is al geruime tijd lid en heeft al diverse malen geëxposeerd en zowel nationaal als internationaal prijzen gewonnen. Haar oeuvre is breed, maar bij deze expositie ligt haar aandacht bij auto's uit het Oostblok, namelijk de LADA. Bij goed kijken en nadere beschouwing kun je jezelf ook afvragen: gaat het om de auto of juist om de persoon die ook afgebeeld staat? Niet de foto's van deze expositie, maar wel ander fraai werk van Anne-Marie kunt u alvast zien op haar site www.annemarievermaat.com

Hans is wat korter bezig met de fotografie, alhoewel hij lang geleden op ongeveer 20-jarige leeftijd ook al enige jaren lid was van De Rarekiek. Het bewerken van foto's en samenvoegen van meerdere beelden tot een geheel, waardoor er een totaal nieuw beeld ontstaat, heeft momenteel zijn voorkeur. Alle kunstvormen volgt hij al zijn gehele leven. Deze expositie staat bij hem voornamelijk in het teken van het ei. Het ei heeft een prachtige vorm en komt zowel in de mythologie als in vele religies voor en vanuit dat uitgangspunt maakt hij zijn foto's.

Openingstijden

De openingstijden zijn: woensdag van 12.30 tot 16.30 uur; donderdag van 12.30 tot 16.30 uur; vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur; zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur, gedurende expositieperiode. Op zaterdag 10 en 31 oktober is Anne-Marie aanwezig. Op zaterdag 17 en 24 oktober is Hans aanwezig. Buiten de vaste openingstijden op afspraak via mail : info@renatevanopdorp.nl

INGEZONDEN:
Nieuwe kunstwerken bij de haven van Sommelsdijk

Sommelsdijk is vanaf vandaag (zaterdag 12 september) wat kunstzinniger geworden. Naast de, inmiddels wereldberoemde, grasspriet hebben wij er nog twee imposante kunstwerken bij gekregen. Deze kunstwerken zijn vanmiddag door de notabelen van het eiland onthuld in het bijzijn van de rederijkers van het schuttersgilde Rethorica en andere beroemde gilden vanuit de naburige provincies.

Deze kunstwerken zijn ontworpen door een vermaarde Flakkeese kunstenaar. Eén kunstwerk 'De kaaimannen", nee, dat zijn in dit geval geen krokodillen, maar aerebeiers uit het verleden, die als taak hadden de geoogste Sommelsdijkse landbouwproducten met kruiwagens in de schepen te laden. Het andere kunstwerk stelt een schip voor waar de landbouwproducten mee vervoerd werden.

Gezien dat deze drie kunstwerken, inclusief de grasspriet, op en rond de Sommelsdijkse Kaai staan, ligt het in de verwachting dat de Kaai een andere naam krijgt, bijvoorbeeld Cultuurplein, waar in de toekomst waarschijnlijk meerdere culturele evenementen zullen gaan plaatsvinden, zoals concerten en dergelijke.
Het ligt dan ook voor de hand dat wij in Sommelsdijk binnen afzienbare tijd vermaarde musici en andere cultuuraanbieders alsook allerlei kunstminnend volk van wereldnaam op onze voormalige bietenkaai mogen verwelkomen, dan wel de hand schudden.
Wie had dat gedacht, van arm arbeidersdorp nu op eens opgestuwd te worden naar een zo roemrijke toekomst.

Nu wij ineens verrast zijn met zoveel cultuur en kunstzin, vlak bij onze deur en een zo rijke toekomstverwachting wat betreft het opklimmen in de vaart der volken, zal het duidelijk zijn dat wij hiervan de vruchten mogen plukken. Immers kan het niet anders dan dat de prijzen van de nabijgelegen huizen, dus ook ons huis, torenhoog zullen stijgen.

AAD HOBBEL
SOMMELSDIJK

Nieuw Raftteam Flakkee peddelt lekker door

Het raftteam Flakkee komt op stoom.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het splinternieuwe Raftteam Flakkee komt op stoom. Nog maar pas opgericht zijn al een aantal trainingen bij Dirksland achter de rug en hebben een paar leden onlangs deelgenomen aan de officieuze Nederlandse Kampioenschappen in Noord-Brabant bij de Volmolense Kano Club.

Teamleider Lucas Hartong: "Dat was zo'n ongelofelijk gezellige ervaring! Hoewel we uiteraard nog maar weinig ervaring hebben, was het een fantastische kennismaking met de praktijk van het wedstrijdraften. Je leert veel van het zelf doen, maar ook van het kijken naar andere teams. Fouten maak je allemaal, maar het is de kunst om die fouten zoveel mogelijk weg te werken en dan kom je verder."

Het team ontving afgelopen week ook haar eerste internationale deelnemer: Bert Kanora uit Antwerpen. Hij gaat zo af en toe meetrainen. Het enthousiasme van het nieuwe Flakkeese team is niet onopgemerkt gebleven bij de Nederlandse Raft Bond. Die hebben het team veel succes gewenst voor de komende tijd. Dat enthousiasme waait ook over naar Noord-Holland, waar een bevriende kanoër nu ook een raftteam wil gaan opstarten. Het Raftteam Flakkee gaat verder eind deze maand met een aantal leden naar de wildwaterbaan van Arras, in Noord-Frankrijk, om daar op uitnodiging van de Vlaamse Kano en Kayak Federatie training te ontvangen. "Zo wordt in een supergezellige sfeer ervaren hoe gaaf het is om sportief op het water te zijn en in een vriendschappelijke sfeer als team bezig te zijn. Niets leukers dan dat! En geïntereseerden, jong en oud, zijn altijd welkom om een keer gratis mee te komen doen. Plek zat!" aldus Lucas Hartong. Voor meer informatie: betrokken@planet.nl

50.000e RegioBank Zilvervloot voor Geert-Jan Grootenboer en Fleur Keijzer

De winnaars hebben de prijzen in ontvangst genomen.

STELLENDAM - Geert-Jan Grootenboer en Fleur Keijzer winnen de actie '50.000e RegioBank Zilvervloot' van John P. de Wit Assurantiën uit Stellendam.

Sinds de herintroductie van Zilvervloot Sparen eind 2012, openden 50.000 jonge klanten deze spaarrekening bij RegioBank. Om dit te vieren organiseerde de bank een wedstrijd. Bij John P. de Wit Assurantiën tekende Geert-Jan (7 jaar) de mooiste kleurplaat en maakte Fleur (12 jaar) de beste slagzin. Hiermee hebben ze beiden een mooie prijs verdiend.

In totaal deden 225 kantoren in heel Nederland aan deze actie mee. Alle Zilvervlootspaarders tussen de 4 en 10 jaar kregen een feestelijke brief met kleurplaat. De leeftijdscategorie 11 tot en met 14 werd uitgedaagd om de beste slagzin te maken.

"Geert-Jan heeft voor ons gewonnen, omdat we zijn kleurplaat de meest creatieve en de kleurrijkste vonden. De slagzin 'Als ik in het geld zou zwemmen, dan zou ik de mooiste bikini van de wereld kopen' van Fleur vonden we de beste van alle inzendingen. Geert-Jan en Fleur hebben bij ons op kantoor een mooie prijs gekregen."

Bij dit jeugdspaarproduct ontvangen spaarders naast de jaarlijkse rente een premie van maximaal 10 procent. Veel ouders kennen de Zilvervloot nog uit hun eigen jeugd. Zilvervloot Sparen was vanaf 1958 enorm populair tot de overheid in 1992 de regeling stopte. Uit onderzoek van MoneyView (juni 2015) bleek Zilvervloot Sparen de beste keuze bij een spaardoel van € 20.000 euro in 13 jaar.